Menu
O Programie Pokaż

Opis Programu         

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  http://www.mpips.gov.pl


Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Brodnicy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI), w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.         
Złożenie wniosku w oddziale nie będzie możliwe.  
Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.


Proces otrzymania świadczenia

  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy:

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w Systemie Bankowości Internetowej (SBI).

  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.    

  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Systemie Bankowości Internetowej (SBI)? Pokaż

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Systemie Bankowości Internetowej (SBI)?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Brodnicy.           
Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do SBI.

Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.      

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl .

Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).  

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.


Informacje dotyczące załączników:

Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.     
Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.   
Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.      
Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


Obsługa wniosku Pokaż

Obsługa wniosku


1. Bank Spółdzielczy w Brodnicy: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w SBI


Krok 1:
Zaloguj się do Systemu Bankowości Internetowej (SBI) i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .            

Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu, pozostałe można uzupełnić. Zmień dane w razie potrzeby. Pamiętaj, aby zweryfikować wszystkie pola przed wysyłką.


Krok 2:
Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.


Krok 3:
Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.


Pamiętaj:
Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości internetowej Banku (SBI), złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie SBI naszego Banku w późniejszym terminie. Brak gminy na liście oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          


Czas trwania sesji online w systemie ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na dłuższy okres czasu, nastąpi wylogowanie z systemu SBI, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.


Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie SBI będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.   


Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e- mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.   


W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.


Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system SBI do Organu prowadzącego w gminie.


Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku


Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.


Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.


Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie SBI.


Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie SBI, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


3.Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+      


Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.


Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej. 


Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku Pokaż
Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku

Bank Spółdzielczy w Brodnicy na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500+. Rola Banku polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Brodnicy SBI oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.


Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Brodnicy, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+  Bank nie pobiera żadnej opłaty , a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do SBI
  • aby skorzystać z tej usługi  nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • po zalogowaniu się do SBI  nie będzie wymagane podawanie żadnych kodów autoryzacyjnych ani w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500+, ani w celu załadowania załączników. System nie będzie również wymagał kodu autoryzacyjnego przy zatwierdzeniu wniosku
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu:  upo500plus@mrpips.gov.pl
  • Bank będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+ za pomocą wiadomości wysyłanych do systemu SBI. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku Spółdzielczego w Brodnicy.


Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Brodnicy w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków


Logując się do bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Brodnicy - SBI , należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa opisane w sekcji: https://www.bsbrodnica.pl/klienci-indywidualni/ebank/sbi


Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500Reklamacje Pokaż

Reklamacje


Zgłaszanie reklamacji:
reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w placówce Banku Spółdzielczego w Brodnicy – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, których zapisy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, lub klikając na link https://www.bsbrodnica/skargi i reklamacje.pdf