Menu

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

JPK_VAT to informacja o zakupach i sprzedaży pobierana bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa i przesyłana wyłącznie w wersji elektronicznej w odpowiednim układzie i formacie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: www.jpk.mf.gov.pl

Jednoczenie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wyciągu bankowego w strukturze JPK celem spełnienia wymogów wynikających z §193a. Ordynacji podatkowej. Osoby zainteresowane przesłaniem przedmiotowego wyciągu powinny złożyć w Banku stosowny wniosek. Wygenerowany plik przesłany zostanie na wskazany adres mail, bądź na adres do korespondencji wskazany we wniosku. Hasło do wiadomości lub do płyty przesłane zostanie poprzez SMS na wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego.

Pliki do pobrania - KBI