Menu

Czeki walutowe i zagraniczne

Czek jest pisemnym poleceniem zapłaty okazicielowi czeku lub określonej osobie wskazanej na czeku, określonej sumy pieniężnej w ciężar rachunku wystawcy. Bank realizuje czeki zagraniczne poprzez ich przyjęcie do inkasa. Wypłata z tytułu prezentowanego czeku następuje dopiero po otrzymaniu pokrycia z banku zagranicznego, z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego.

Uwaga: Bank Spółdzielczy w Brodnicy uprzejmie informuje, że z dniem 20 listopada 2018r. zaprzestaje obsługi czeków w obrocie dewizowym.