DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA I POŻYCZKOWA

Lp. Wyszczególnienie czynności Oprocentowanie
I. KREDYTY I POŻYCZKI
1 Prowizja przygotowawcza - od złożonego wniosku kredytowego (pożyczki) oraz innych produktów obarczonych ryzykiem kredytowym, od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia wniosku. Uwaga: Nie pobiera się prowizji od złożonych wniosków o wszystkie kredyty objęte  dopłatami ARiMR*. 0,10% min. 50,00 zł max. 200,00 zł
2 Prowizja z tytułu udzielenia  kredytu/pożyczki , od kwoty kredytu Uwaga : prowizję z tytułu udzielenia kredytu z dopłatami ARiMR*  określa odrębna Uchwała Zarządu Uwaga: Nie dotyczy kredytu INWESTYCJA ROLNA 1) na okres kredytowania do 1 roku :  1,5 %, 2) za każdy kolejny rozpoczęty rok kredytowania powyżej 1 roku:  0,5 %, nie więcej łącznie niż 5,0%
3 Prowizja z tytułu przyznania limitu wierzytelności min. 0,2 % kwoty limitu min. 500,00 zł.
4 Wystawienie promesy kredytu, pożyczki Uwaga: w  przypadku wydania promesy  udzielenia kredytu z dopłatą ARiMR*  prowizja  za wystawienie promesy pomniejsza prowizję z tytułu udzielenia kredytu min. 0, 2 % min. 200,00 zł
5 Prowizja za gotowość od niewykorzystanych środków, przyznanych w ramach limitu w rachunku bieżącym, naliczana miesięcznie min. 1,00 % w stos. rocznym
6 Opłata z tytułu monitorowania transakcji – kredytów odnawialnych w rachunkach bieżących o pierwotnym okresie kredytowania dłuższym niż 1 rok 1,00 % po każdym rocznym okresie obowiązywania umowy
7 Prowizja za administrację kredytu z dopłatą ARiMR* – płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu i naliczana od kwoty uruchamianej transzy (nie pobiera się od kredytów uruchamianych jednorazowo Uwaga: nie dotyczy kredytów klęskowych obrotowych min. 0,1% min. 100,00 zł.
8 Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kapitału kredytu z dopłatą ARiMR* Uwaga: nie dotyczy kredytów klęskowych obrotowych min. 1,5%
9 Prowizja za obsługę kredytu z dopłatą  ARiMR* – płatna do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał wg stanu zadłużenia z tytułu kapitału kredytu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca Uwaga: nie dotyczy kredytu CSK min. 0,25% kwoty kapitału kredytu
10 Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kapitału  kredytu/pożyczki Uwaga: nie dotyczy kredytów w rachunku bieżącym , kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym, kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjnych z terminem spłaty do 1 roku, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem funduszy UE w części kredytów spłacanej środkami z funduszy UE, spłaty kapitału w przypadku warunków ustalonych przez Bank skutkujących przedterminową spłatą. min. 1,5%
11 Kredyt INWESTYCJA ROLNA
11.1 Prowizja za udzielenie kredytu min. 0,5% 
11.2 Prowizja za obsługę kredytu   min. 0,25% kwoty kapitału kredytu,  płatna za każdy rok kredytowania
11.3 Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kapitału kredytu min. 1,5%
12 Zmiana warunków umowy kredytowej/pożyczki  na wniosek Klienta:
12.1 Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu min. 200,00 zł
12.2 Prolongata terminu spłaty należności kredytowych, liczona od kwoty prolongowanej 0,8 % za prolongatę do 1 m-ca 0,2 % za każdy następny rozpoczęty miesiąc, nie mniej niż  100,00 zł
12.3 Prowizja z tytułu prolongaty technicznej (od kwoty prolongowanej):
a) dokonana z przyczyn leżących po stronie Klienta 0,1 % min. 100,00 zł
b) dokonana z przyczyn leżących po stronie Banku bez opłat
12.4 Przedłużenie okresu  kredytowania kredytem preferencyjnym inwestycyjnym z dopłatą do odsetek przez ARiMR 1,0 % za każdy rozpoczęty rok przedłużenia umowy od kwoty zadłużenia  na dzień zawarcia aneksu
12.5 Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie) 1,00 % kwoty pozostającej do spłaty, podlegającej przewalutowaniu,   min. 100,00 zł
12.6 Inne zmiany warunków umowy kredytowej min. 100,00 zł
II. GWARANCJE, REGWARANCJE, POTWIERDZENIA GWARANCJI I PORĘCZENIA BANKOWE
1 Prowizja przygotowawcza - od złożonego zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia, linii gwarancji/poręczenia,  od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia. 0,10% min. 50,00 zł max.200,00 zł
2. Opłata za wystawienie promesy min. 0, 2 % min. 200,00 zł
3. Prowizja od limitu linii gwarancyjnej/poręczenia pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy/aneksu, liczona  od kwoty umowy/podwyższenia min. 0,3% nie mniej niż 500,00 zł.
4. Prowizja za każdą udzieloną gwarancję/poręczenie liczona od kwoty gwarancji/poręczenia w zależności od zabezpieczenia, pobierana najpóźniej w dniu wydania gwarancji/udzielenia poręczenia
a) przewłaszczenie kwoty pieniężnej zgodnie z  art. 102 ustawy Prawo bankowe min. 0,2% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie mniej niż 100,00 zł.
b) hipoteka na nieruchomości umożliwiającej zastosowanie pomniejszenia podstawy tworzenia rezerwy celowej w pełnej  wysokości min. 0,4% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie mniej niż 200,00 zł.
c) pozostałe zabezpieczenia min. 0,5% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie mniej niż 200,00 zł.
5. Wydłużenie okresu ważności lub/i podwyższenia kwoty gwarancji/poręczenia Prowizja pobierana analogicznie jak w pkt. 4, od okresu wydłużenia lub podwyższenia kwoty
6. Zmiana zabezpieczenia gwarancji/poręczenia min. 200,00 zł
7. Inna zmiana gwarancji/poręczenia min. 100,00 zł.
8. Prowizja z tytułu wypłaty z gwarancji/poręczenia – od kwoty zgłoszonego roszczenia min. 0,1% nie mniej niż 200,00 zł.
III.  WYKUP WIERZYTELNOŚCI FAKTORINGOWYCH I INNYCH
1. Prowizja od przyjętych do faktorowania wartości faktur – kwoty będącej przedmiotem faktorowania przed ich pomniejszeniem o odsetki od 0,10 % do 1,00 %
2. Inne wierzytelności
a) prowizja z tytułu zawarcia umowy o wykup wierzytelności 0,25 %kwoty umowy min. 200,00 zł.
b) prowizja operacyjna – od kwoty faktury będącej przedmiotem wykupu przed jej pomniejszeniem o odsetki 0,5% kwoty faktury min. 250,00 zł.
IV.  INNE OPŁATY
1. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) Uwaga: usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku min. 100,00 zł
2. Za pisemne wyjaśnienie udzielone wnioskującemu o produkt obarczony ryzykiem kredytowym, dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej tego wnioskodawcy 0,3 % od wnioskowanej kwoty min. 50,00 zł max. 1.000,00 zł
3. Za przesłanie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów 30,00 zł
4. Za dokonanie czynności związanych z ustanowieniem sądowego rejestru zastawów 50,00 zł
5. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty wymaganych należności kredytowych/pożyczki (za każde przesłane upomnienie, wezwanie) 50,00 zł
6. Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu z powodu niedostarczenia w terminie, przez Kredytobiorcę, informacji lub dokumentów określonych w umowie z Bankiem 50,00 zł.
7. Za sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki  lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej/pożyczki 50,00 zł
8. Opłata za wydanie zezwolenia na dokonanie wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej 30,00 zł
9. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, dokonane przez pracownika Banku, w przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego odpisu z  księgi przez Klienta. 50,00 zł
10. Opłata za sporządzenie, przez pracownika Banku, wyciągu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu udokumentowania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej 50,00 zł
11. Opłata za weryfikację i dostarczenie do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Banku, sporządzonej przez Kredytobiorcę dokumentacji związanej z kredytem technologicznym, pobierana za każdą przesyłkę Uwaga: w przypadku, gdy koszt przesyłki przekracza 50,00 zł., pobierana jest opłata w wysokości faktycznego kosztu przesyłki 50,00 zł.
12. Spłata, przez dłużnika, zobowiązań ewidencjonowanych na rachunkach kredytowych/pożyczki
a) dokonywana bezgotówkowo bez opłat
b) gotówkowo w kasie Banku bez opłat
13. Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy z saldem kredytowym/pożyczki  
a) wpłaty dokonywane w kasach banku 0,2 % min. 2,00 zł. max. 150,00 zł.
b) wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej 0,12 % min. 3,00 zł. max. 150,00 zł.