RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I/LUB POMOCNICZE  W PLN 

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Mikro 1)

przedsiębiorcy

Rolnicy 2)

Instytucje 3) niekomercyjne z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych

Pozostali 4)

klienci instytucjonalni

1

2

3

4

5

6

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

Uwaga: opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty, zwolnione są z niej  za miesiąc, w którym rachunek otwarto

2.1

w sposób standardowy

7,50 zł

15,00 zł

2.2

poprzez  System Banku Internetowego (SBI):

a) rachunek bieżący

15,00 zł

25,00 zł

b) rachunek pomocniczy – od każdego rachunku

7,50 zł

15,00 zł

2.3

poprzez Korporacyjny Bank Internetowy (KBI):

a) rachunek bieżący

35,00 zł

b) rachunek pomocniczy – od każdego rachunku

7,50 zł

15,00 zł

3

Wpłata gotówkowa:

3.1

dokonywana w kasach w Banku

0,20%

min. 2,00 zł, max. 150,00 zł

bez prowizji

0,20%

min. 2,00 zł

max.150,00 zł

3.2

dokonywana w formie zamkniętej do kas  lub za pomocą wrzutni       (od każdego wrzutu w opakowaniu stosowanym w banku) .

0,12 %

min. 3,00 zł, max. 150,00 zł

X

0,12 %

min. 3,00 zł max.150,00 zł

3.3

Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej

Uwaga : Nie pobiera się opłaty w przypadku różnicy spowodowanej  mechanicznym uszkodzeniem monet

5,00 zł

X

5,00 zł

4

Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank:

Uwaga: Nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku

4.1

do kwoty 30 tys. zł,

bez prowizji

4.2

w kwocie przekraczającej 30 tys. zł:

a) awizowana co najmniej 1 dzień roboczy przed wypłatą

bez prowizji

b) nie awizowana

Uwaga: Prowizję pobiera się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad sumę niewymagającą awizowania

0,10%

bez prowizji

0,10%

c) awizowana i nie pobrana w uzgodnionym terminie

Uwaga: Prowizję pobiera się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad sumę niewymagającą awizowania

0,10%

bez prowizji

0,10%

5

Przelew złożony w formie papierowej:

5.1

na rachunki prowadzone w Banku

5,00 zł

5.2

na rachunki prowadzone w innych bankach:

a) w systemie ELIXIR,

5,00 zł

b) w systemie SORBNET,

30,00 zł

5.3

z przeznaczeniem na działalność charytatywną i związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi

bez opłat

5.4

Dyspozycja Klienta złożona  w formie ustnej wykonania przelewu wystawienia dokumentu  z systemu finansowo-księgowego Banku

Uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt od 5.1 do 5.3.

2,00 zł

6

Przelew złożony w systemie SBI/KBI

6.1

na rachunki prowadzone w Banku

0,00  zł

6.2

na rachunki prowadzone w innych bankach

0,89 zł

1,00 zł *

7

Zlecenia stałe

7.1

Zlecenie stałe złożone w systemie SBI

7.1.1

Rejestracja zlecenia stałego

0,00 zł

7.1.2

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

7.1.3

Realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie) :

a) na rachunki prowadzone w Banku

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,89 zł

7.2

Zlecenia stałe złożone papierowo w Banku

7.2.1

Rejestracja zlecenia stałego

2,00 zł

7.2.2

Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego

5,00 zł

7.2.3

Realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie) :

a) na rachunki prowadzone w Banku

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,89 zł

8

Polecenie zapłaty

8.1

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku wierzyciela

2,50 zł

8.2

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku  dłużnika

0,89 zł

8.3

Przyjęcie zgody polecenia zapłaty (rachunek dłużnika)

2,50  zł

8.4

Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty

3,00 zł

8.5

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika – za złożenie jednego odwołania

2,50 zł

9.

Wyciągi do rachunku:

9.1

Udostępniane za pomocą bankowości elektronicznej

bez opłat

9.2

Sporządzane i przekazywane za pomocą  poczty elektronicznej

bez opłat

9.3

Drukowane i przekazywane drogą pocztową  listem zwykłym:

a) raz w miesiącu

bez opłat

b) częściej niż raz w miesiącu

5,00 zł za każdy wyciąg

9.4.

Drukowany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku

5,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc

10

Za wydanie blankietu czeku

0,70 zł

11

Potwierdzenie czeku

5,00 zł

12

Inkaso czeku

9,00 zł

13

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenie w jednostkach BS w Brodnicy, realizaja wypłat z utraconych blankietów czeków do rachunku bieżącego

15,00 zł

14

System bankowości elektronicznej:

14.1

wydanie pierwszego urządzenia autoryzującego

a) tokena,

bez opłat

b) karty  chipowej,

bez opłat

c) czytnika kart chipowych,

bez opłat

14.2

wydanie dodatkowego urządzenia autoryzującego:

a) tokena,

150,00 zł

b) karty chipowej,

60,00 zł

c) czytnika kart chipowych,

120,00 zł

14.3

Wymiana tokena po upływie jrego terminu ważności

bez opłat

14.4

Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego (zagubienie, kradzież) lub uszkodzonego z winy klienta,

150,00 zł

14.5

Nie zwrócenie tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług SBI przed upływem dwóch lat od daty  zawarcia tej umowy

150,00 zł

14.6

Wydanie identyfikatora dla użytkownika KBI bez prawa akceptacji dyspozycji

100,00 zł

14.7

Instalacja KBI i szkolenie w siedzibie Klienta

a) pierwsza

bez opłat

b) ponowna

90,00 zł 

za każdą rozpoczętą godzinę

14.8

Wizyta pracownika Banku na życzenie Klienta

50 zł

za każdą rozpoczętą godzinę

15

Udzielanie informacji o rachunkach (opłata miesięczna)

15.1

telefonicznie na hasło

15,00 zł

15.2

w formie komunikatu SMS

4,00 zł

16

Inne opłaty

16.1

Za sporządzenie historii rachunku w formie wydruku z systemu finansowo-księgowego Banku

3,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc

16.2

Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda

10,00 zł

16.3

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia

Uwaga: w przypadku dodatkowego zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna), opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT.

50,00 zł

16.4

Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz  uprawnionego do prowadzenia egzekucji

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją

10,00 zł

16.5

Za wydanie odpisu lub kopii zlecenia płatniczego (dyspozycji Klienta)

2,00 zł za każdy dokument

16.6

Za potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej (polecenie przelewu)

2,00 zł

16.7

Za potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej i wysłanie potwierdzenia faxem

5,00 zł

16.8

Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie, pobierane są opłaty w wysokości ustalonej we własnym zakresie przez pracowników Banku.

od 10,00 zł do 300,00 zł


1)       mikroprzedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (wielkość zatrudnienia obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę łącznie z właścicielem i współwłaścicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą).

2)       rolnicy - osoby fizyczne, których  głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza.

3)       instytucje niekomercyjne - instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody, pomijając uzyskiwane z okazjonalnej sprzedaży, stanowią dobrowolne wpłaty pieniężne lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych i  samorządowych, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych.

4)       pozostali klienci instytucjonalni - nie wymienione w kolumnie 3, 4 i 5, w szczególności przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych, instytucje ubezpieczeniowe.

Występujący w tabeli symbol „*” oznacza, iż Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę niższą, nie mniejszą jednak niż 0,89 zł.

Występujący w tabeli symbol „X” oznacza, iż podany tytuł nie dotyczy wskazanego produktu/usługi bankowej bądź grupy klientów.