RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I/LUB POMOCNICZE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Mikro-  1)  przedsiębiorcy

Rolnicy  2)

Instytucje  3) niekomercyjne

Pozostali 4)

Klienci instytucjonalni

1

2

3

4

5

6

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku w sposób standardowy dla każdej waluty (miesięcznie):

Uwaga: opłatę  za prowadzenie rachunku pobiera się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty, zwolnione są z niej  za miesiąc, w którym rachunek otwarto.

7,50 zł

15,00 zł

3

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony przez Bank

0,30% min. 5,00zł

4

Wypłata gotówkowa dokonana w walucie obcej lub w złotych

Uwaga: Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1 000 każdej z walut wymienialnych w jakich Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe, należy zgłaszać  z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty.

bez prowizji

4.1

Wypłaty nieawizowane w kwotach i terminach określonych w pkt. 4.

0,10% od kwoty wypłaty

4.2

Wypłaty awizowane i nie pobrane w uzgodnionym terminie

0,10% od kwoty wypłaty

5

Przelew złożony w formie papierowej:

5.1

na rachunki walutowe lub złotowe prowadzone w Banku

5,00zł

5.2

na rachunki złotowe prowadzone w innych bankach krajowych:

a) w systemie ELIXIR ,

5,00zł

b) w systemie SORBNET,

30,00 zł

5.3

na rachunki walutowe prowadzone  w innych bankach krajowych:

a) przelewy SEPA

15,00 zł.

b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające 50.000 EUR,

40,00 zł

c) polecenia wypłaty

Uwaga : w przypadku  poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących  określone w pkt 13 załącznika nr 6

0,20%

min. 30,00 zł max. 200,00 zł

5.4

przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA 

15,00 zł

5.5

Dyspozycja Klienta złożona  w formie ustnej wykonania przelewu wystawienia dokumentu z systemu finansowo-księgowego Banku

Uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt  5.1 i  5.2.

2,00 zł

6.

Wyciągi do rachunku:

6.1

Udostępniane za pomocą bankowości elektronicznej

bez opłat

6.2.

Sporządzane i przekazywane za pomocą  poczty elektronicznej

bez opłat

6.3

Drukowane i przekazywane drogą pocztową  listem zwykłym

a) raz w miesiącu

bez opłat

b) częściej niż raz w miesiącu

5,00 zł za każdy wyciąg

6.4

Drukowany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku

5,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc


1)       mikroprzedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (wielkość zatrudnienia obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę łącznie z właścicielem i współwłaścicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą).

2)       rolnicy - osoby fizyczne, których  głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza.

3)       instytucje niekomercyjne - instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody, pomijając uzyskiwane z okazjonalnej sprzedaży, stanowią dobrowolne wpłaty pieniężne lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych i  samorządowych, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych.

4)       pozostali klienci instytucjonalni - nie wymienione w kolumnie 3, 4 i 5, w szczególności przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych, instytucje ubezpieczeniowe.