Menu

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwołuje na 19 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00 Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Restauracji „U Bosmana” M. K. Skiba w Brodnicy przy ul.  Sądowej 7 oraz korespondencyjnej (pisemnej).

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 24 Statutu BS Brodnica, Zarząd wyznacza na podstawie § 24 ust. 2 Statutu BS Brodnica drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 11:30.


Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP, Komisji ds. odpowiedniości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2019.
 6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 8. Protokół Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019;
  3. udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy;
  4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2019;
  5. podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
  6. ustalenie maksymalnej kwoty wydatków na rzecz organów stanowiących w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na rok 2020;
  7. ustalenie najwyższej sumy zobowiązań;
  8. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Banku;
  9. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2020 rok
  10. przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
 10. Pozostałe sprawy i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

Jednocześnie ustala się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Brodnicy wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w  Biurze Obsługi Zarządu w Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy od dnia 05 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w BRODNICY