Menu

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

28 marca 2014 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej wybranej podczas Zebrania wzięło w nim udział 53 Udziałowców.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pani Elżbieta Górzyńska oraz Prezes Zarządu Banku Pan Józef Mitura. Spośród delegatów drogą głosowania na Przewodniczącą Zebrania Przedstawicieli wybrano Panią Barbarę Paradowską. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich: dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS SA w Olsztynie Pan Ryszard Buńko, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Pani Danuta Twardowska oraz były Przewodniczący i Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Eugeniusz Laszkiewicz.

Zebranie Przedstawicieli przyjęło Regulamin Obrad, a następnie protokół z poprzedniego Zebrania. W kolejnych głosowaniach jednomyślnie zatwierdzono również sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe banku, a także udzielono absolutorium Członkom Zarządu w składzie: Józef Mitura – Prezes Zarządu, Mirosław Rafało – Wiceprezes Zarządu, Aleksander Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu.

Ważnym punktem obrad było podjęcie przez Delegatów Uchwały upoważniającej Zarząd Banku do rozpoznania możliwości, a następnie podejmowania czynności faktycznych i prawnych umożliwiających  samodzielne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Brodnicy poza strukturą Zrzeszenia BPS. Ww. Uchwała wyrażała stanowisko Zebrania Przedstawicieli wobec wejścia w życie tzw. pakietu regulacyjnego CRR/CRD IV oraz istotnego ryzyka utworzenia w ramach Zrzeszenia BPS systemu ochrony instytucjonalnej, jak również uwzględniała stanowiska wyrażane w ramach Zebrań Grup Członkowskich Banku.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy przebiegło sprawnie i w dobrej atmosferze. Zarówno Delegaci jak i władze Banku w swoich wystąpieniach opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku zwracając szczególną uwagę na ogromną odpowiedzialność i wyzwanie a co za tym idzie, czas szczególnie wytężonej pracy, związanej z przygotowaniem się do działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie Banku.