Menu

Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy podsumowało działalność Banku w minionym roku i dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

W czwartek 28 marca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję.

W zebraniu uczestniczyło 68 delegatów (tj. blisko 95 % uprawnionych) oraz zaproszeni goście, a wśród nich kluczowy biegły rewident pan Piotr Witek, działający z ramienia spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci z Gdańska.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2018, jak również jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku. Wśród szeregu podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki finansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok.

W przedstawionej opinii z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2018 Biegły Rewident potwierdził prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Banku.

Istotnym punktem obrad były wybory Rady Nadzorczej Banku na lata 2019-2023. Do składu jedenastoosobowego gremium wybrano następujące osoby: Stanisław Antkowiak, Hanna Beszczyńska, Elżbieta Górzyńska, Maciej Kaszuba, Adam Marciniak, Zdzisław Nowiński, Barbara Paradowska, Marek Pesta, Tomasz Siekierski, Marek Truściński, Grzegorz Wójciak. Większość, bo aż dziewięciu członków nowej Rady Nadzorczej, to osoby pełniące te funkcje w poprzedniej kadencji.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy dziękuje wszystkim Delegatom za przybycie na Zebranie, a Klientom, Udziałowcom, Obligatariuszom i pozostałym Interesariuszom za zaufanie i dotychczasową współpracę.