Menu

Karta VISA Classic Kredytowa


Najważniejsze korzyści

 • możliwość dokonywania transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego
 • możliwość dokonywania operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA 
 • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty (poprzez Internet)
 • kontrola wydatków - raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty
 • możliwość wyboru generowania zestawienia operacji po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, tj. 7 lub 19 dnia każdego m-ca
 • każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty
 • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą

Warunkiem uzyskania karty Visa Classic kredytowej jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

  Jak uzyskać?

  Odwiedź oddział Banku

  Opłaty i prowizje Pokaż

  VISA Classic Kredytowa

  Lp.CzynnościOpłaty
  1

  Wydanie karty nowej

  bez opłat

  2

  Wznowienie karty

  bez opłat

  3

  Opłata za kartę – pobierana w trybie rocznym
  Uwaga: Opłata nie będzie pobierana pod warunkiem rozliczenia w poprzednich 12 miesięcznych cyklach rozliczeniowych transakcji na łączną kwotę 6 000,00 zł . W innym przypadku stawki wynoszą:

  3.1

  Karta główna

  60,00 zł

  3.2

  Karta dodatkowa

  30,00 zł

  4

  Wydanie duplikatu karty

  bez opłat

  5

  Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

  bez opłat

  6

  Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika karty

  bez opłat

  7

  Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

  bez opłat

  8

  Zablokowanie karty

  bez opłat

  9

  Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych.
  Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą

  bez opłat

  10

  Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą

  3,00 % min. 7,00 zł

  11

  Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

  bez opłat

  12

  Rozpatrzenie reklamacji

  bez opłat

  13

  Zestawienie transakcji płatniczych
  Uwaga: generowane jest jedno zestawienie transakcji płatniczych dokonanych przy użyciu wszystkich kart kredytowych wydanych do rachunku.

  bez opłat

  14

  Generowanie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Użytkownika karty głównej za okres przez niego wskazany

  5,00 zł

  15

  Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę.

  bez opłat

  16

  Zmiana danych Użytkownika karty

  bez opłat

  17

  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

  bez opłat

  18

  Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego

  20,00 zł

  19

  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

  150,00 zł

  20

  Za wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie i zamknięciu rachunku karty

  bez opłat

  Produkty powiązane