Menu

Ubezpieczenie BEZPIECZNA KARTA

ubezpieczenie dające ochronę i wypłatę świadczenia
lub odszkodowania dla Użytkownika karty debetowej wydanej przez Bank

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
VISA Electron VISA Classic
następstwa nieszczęśliwych wypadków 5 000 zł 10 000 zł
utrata gotówki z bankomatu 500 zł 1 000 zł
dzienne świadczenie szpitalne X 10 zł
utrata portfela
X 300 zł


PRODUKT OBEJMUJE
(W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ KARTY):

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenie ciała, trwały rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu
  Ubezpieczeniem objęta jest gotówka wypłacona przez Użytkownika karty z bankomatu przy użyciu karty, utracona w wyniku jej rabunku
 • Dzienne świadczenie szpitalne
  Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od 3 dnia następującego po dacie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni od tej daty 
 • Ubezpieczenie utraty portfela, dokumentów oraz karty
  Ubezpieczeniem objęte są udokumentowane koszty poniesione przez Użytkownika karty powstałe w wyniku rabunku karty, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji oraz portfela należącego do Użytkownika karty
  W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel refunduje Użytkownikowi karty poniesione przez niego następujące udokumentowane koszty:
  • koszty wydania przez Bank nowej karty w miejsce utraconej
  • koszty odtworzenia ww. dokumentów wraz z kosztami poniesionymi w celu wykonania fotografii potrzebnych do ich odtworzenia
  • koszty zakupu nowego portfela (portmonetki)

Warunki Ubezpieczenia