Menu

Operacje dewizowe

O produkcie


Przekazy zagraniczne są to instrukcje płatnicze polecające dokonanie wypłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanego imiennie odbiorcy (beneficjenta). Bank Spółdzielczy w Brodnicy wykonuje przekazy w obrocie dewizowym takie jak: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA

Polecenie wypłaty - instrukcja płatnicza skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, polegająca na dokonaniu wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonane przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów.

Przelew SEPA - zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.


Bank Spółdzielczy w Brodnicy wykonuje przekazy zagraniczne w następujących walutach :

 • USD (dolar amerykański),
 • EUR (waluta europejska),
 • GBP (funt brytyjski),
 • CHF (frank szwajcarski),
 • AUD (dolar australijski),
 • CAD (dolar kanadyjski),
 • DKK (korona duńska),
 • SEK (korona szwedzka),
 • NOK (korona norweska),
 • CZK (korona czeska),
 • HUF (forint węgierski),
 • JPY (jen japoński),


Korzyści

 • Szybka i prosta forma rozliczenia transakcji w obrocie dewizowym
 • Niski koszt obsługi
 • Możliwość indywidualnego negocjowania kursu walutowego w przypadku poleceń wypłaty nominowanych w EUR od równowartości 3 000,00 EUR, natomiast w innej walucie od równowartości 5 000,00 EUR.


Przekazy zagraniczne mogą być wykonane z priorytetowym trybem realizacji:

 • PILNY (data waluty „Dziś”)- realizacja przekazu odbywa się w tym samym dniu roboczym, w którym zostało złożone polecenie zapłaty (ekspres)
 • PRZYSPIESZONY (data waluty „Jutro”) - realizacja przekazu następuje w następnym dniu roboczym po dniu, w którym została złożona dyspozycja polecenia zapłaty w obrocie dewizowym (+ 1 dzień)
 • STANDARDOWY - realizacja przekazu następuje w drugim dniu roboczym po dniu, w którym została złożona dyspozycja polecenia zapłaty w obrocie dewizowym (+ 2 dni), a zlecenia nominowane w EUR w następnym dniu (+1 dzień)

Koszty
Prowizja za zrealizowanie przekazu wysyłanego za granicę poprzez Bank Spółdzielczy w Brodnicy wynosi :

 • Dla przelewu SEPA - 15,00 zł,
 • Dla przelewu regulowanego - 40,00 zł,
 • Dla polecenia wypłaty - 0,20 % (min. 30,00 zł max. 200,00 zł ).
 • Dodatkowo pobiera się opłaty, zgodnie z taryfą prowizji i opłat za wykonanie zleceń wysyłanych za granicę z priorytetowym trybem realizacji "PILNY" oraz "PRZYSPIESZONY".

Rozliczenie transakcji
Przekaz zagraniczny wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy, może być rozliczony w ciężar rachunku złotowego lub walutowego

Przekazy zagraniczne "przychodzące"
Przekazami zagranicznymi przychodzącymi są wpływy otrzymywane z banków krajowych lub zagranicznych na rzecz klientów Banku BS, realizowane w formie wpłaty na rachunek zarówno walutowy jak i złotówkowy
Prowizja za realizację przekazów otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych wynosi:

 • Dla przelewu SEPA - 15,00 zł,
 • Dla przelewu regulowanego - 20,00 zł,
 • Dla polecenia wypłaty - 0,10 % (min. 20,00 zł max. 100,00 zł - przy kosztach "BEN" lub "SHA"), natomiast przy kosztach "OUR" bez opłat.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy również wykonuje przekazy internetowe przychodzące z zagranicy z następujących banków i instytucji finansowych:

 • Money Exchange SA,Madryt, Hiszpania,
 • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,
 • Investquid, Londyn, Wielka Brytania,
 • EUROPHIL, USA,
 • Unistream, Moskwa, Rosja,
 • Russlavbank, Moskwa, Rosja.


SKUP I INKASO CZEKÓW
Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz
inkaso czeków - przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków wystawianych przez banki zagraniczne w walutach wymienialnych i w walucie polskiej oraz banki krajowe w walutach wymienialnych.


S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

Jak uzyskać?

W placówce BS Brodnica

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
  2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
  7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
+ działalność gospodarcza (karta podatkowa)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
  3. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
   • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28
  2. umowy najmu / dzierżawy

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,