Bezpieczny kredyt mieszkaniowy
w Programie Pierwsze Mieszkanie1m
raty kredytu z dopłatą do pierwszych 120 rat
1m
kwota kredytu do 600 tys. zł
1m
kredyt do 90% wartości nieruchomości (z gwarancją BGK)
1m
okres kredytowania do 30 lat

Co zyskujesz

 • wsparcie doradcy hipotecznego w całym procesie wnioskowania,
 • dopłaty do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych kredytu z rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie,
 • stałe oprocentowanie w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu, ustalane co 60 miesięcy,
 • długi okres kredytowania nawet do 30 lat.

 

Poznaj ofertę Bezpiecznego kredytu 2%

 

Bezpieczny kredyt mieszkaniowy mogą otrzymać:

 • single w wieku do 45 lat
 • single w wieku do 45 lat wychowujące dziecko,
 • małżeństwa lub pary w związku nieformalnym wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko; warunek wieku (do 45 lat) musi spełniać przynajmniej jedna z osób.

Ponadto wniosek o Bezpieczny kredyt 2% mogą złożyć osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie są ani nie były stroną umowy innego kredytu udzielonego na zakup nieruchomości mieszkalnej, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku o kredyt,
 • nie posiadają i nie posiadały przed udzieleniem kredytu prawa własności nieruchomości mieszkalnej ani też nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu,
 • prowadzą gospodarstwo domowe:
   • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie lub prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo i jednocześnie będzie występować jako współkredytobiorca.

 

Bezpiecznym kredytem 2 procent możesz pokryć całość albo część wydatków związanych z:

 • zakupem mieszkania lub domu (na rynku wtórnym lub pierwotnym) oraz pokryciem ewentualnych kosztów jego wykończenia lub remontu,
 • budową domu połączoną z zakupem działki i jego wykończeniem,
 • budową domu na Twojej niezabudowanej działce,
 • kupnem domu w trakcie jego budowy i jej dokończeniem.
 • dokończeniem budowy domu.

 • okres spłaty – min. 15 lat,
 • waluta kredytu – PLN,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 500 tys. zł dla singla,
  • 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem,
  • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • kredyt będzie udzielany do 31 grudnia 2027 r. (a w przypadku kredytu na dokończenie budowy domu do 31 grudnia 2025 r.),
  • rodzaj stopy oprocentowania kredytu – okresowo stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu, ustalana na okres 60 miesięcy,
  • okres stosowania dopłat do rat – 120 miesięcy,
  • sposób spłaty:
   • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu spłacasz kredyt w ratach malejących, czyli raty kredytu w części kapitałowej są równe (z uwzględnieniem całego okresu kredytowania),
   • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Możesz złożyć wniosek o Bezpieczny kredyt 2 procent jeśli:

 • posiadasz min. 10% wkładu własnego,
 • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
 • bez powyższego ograniczenia, jeśli wkładem własnym jest wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym/budynkiem z lokalem mieszkalnym/obiektami związanymi z budową takiego domu/budynku lub,
  • łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
 • z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2 procent nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty.

Wysokość dopłaty do raty oblicza się zgodnie z wzorem:

5

 

gdzie:

D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa Bezpiecznego kredytu 2 procent, która pozostaje do spłaty,
W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania Bezpiecznego kredytu 2 procent /w III kwartale 2023 r. wskaźnik W wynosi 7,14%/

 

W przypadku gdy w okresie karencji w spłacie kapitału Bezpiecznego kredytu 2 procent, który poprzedza spłatę pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej wysokość raty odsetkowej przewyższa prognozowaną wysokość pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej, na wniosek kredytobiorcy, obejmuje się te raty odsetkowe dopłatą w wysokości, która stanowi różnicę między wysokością raty odsetkowej a prognozowaną wysokością pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej.

 

Jak otrzymać Bezpieczny kredyt 2 procent?
To proste…

 

6

Skontaktuj się z doradcą hipotecznym
lub odwiedź oddział BS Brodnica 
Listę najbliższych placówek znajdziesz tutaj

7

Złóż wniosek o udzielenie kredytu
oraz wszystkie wymagane dokumenty
i poczekaj na decyzję

8

Podpisz umowę
Umowę podpiszesz w wybranej
przez siebie placówce banku
w dogodnym dla Ciebie terminie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego „Bezpieczny kredyt” zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 5,07%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 320 000,00 zł, wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 000,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie w pierwszym 5-letnim okresie: stałe 8,14% w skali roku (na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,90%  oraz marża 1,24 p. p.); w drugim 5-letnim okresie stałe 8,99% w skali roku (na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,90%  oraz marża 2,09 p. p.);  a następnie od 11 roku do końca okresu kredytowania zmienne 8,99% w skali roku (na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,90% wg stanu na dzień 30.06.2023 r. oraz marża 2,09 p. p.).

Całkowity koszt kredytu 245 156,77 zł (w tym: 0 zł prowizja za udzielenie kredytu, 244 837,77 zł odsetki, 300 zł opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki, 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty 565 156,77 zł. Spłata kredytu w 300 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych malejących w okresie stosowania dopłat (przez 120 miesięcy) - pierwsza  w wysokości 1866,78 zł (z uwzględnieniem dopłaty) następnie równych po tym okresie w wysokości 1946,25 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1946,17 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na minimum 5 lat). Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie.

W przypadku kredytu hipotecznego występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są na www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.