Menu

e-lokata

Nie musisz odwiedzać Banku, by osiągnąć wyższy zysk

Najważniejsze korzyści:

 • dostępna wyłacznie za pośrednictwem SBI
 • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 100 zł
 • oprocentowanie stałe uzależnione od okresu lokaty
 • naliczane odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu umownego
 • lokata nieodnawialna

Dodatkowe informacje:

 • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
 • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
 • W okresie umownym nie można dokonywać wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
 • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%


Jak założyć?

Zaloguj się do SBI

Oprocentowanie Pokaż
Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. umowa o pracę na czas nieokreślony: zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, występujących zajęciach egzekucyjnych lub
  2. umowa o pracę zawarta na czas określony lub w przypadku zmiany zakładu pracy: dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. 2 umowy o pracę zawierane kolejno po sobie lub umowa o prace i umowa zlecenie / umowa o dzieło / kontrakt / inny dokument potwierdzający zachowanie ciągłości pracy (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca lub
  3. gdy klient był już kredytowany przez Bank: historia z rachunku bankowego (ROR w Banku Spółdzielczym w Brodnicy), na który wpływa wynagrodzenie od co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, wraz z potwierdzeniem okresu zatrudnienia, na podstawione zaświadczenia o zatrudnieniu, które jest już w dokumentacji kredytowej (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 rok ),
  4. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu, wystawione rachunki zawierane kolejno po sobie za co najmniej 2 okresy zatrudnienia (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca,
  2. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z ZUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami do ZUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku zamiast dowodów zapłaty),
  4. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  5. dokumenty potwierdzające dochody:
   • klient prowadzący pełną rachunkowość: rachunek wyników zgodny z Ustawą o rachunkowości lub na druku Banku - za okres bieżący tj narastająco za okres do końca ostatniego kwartału (w przypadku gdy wniosek złożony jest w o miesiącu następującym po danym kwartale, akceptuje się dane za okres przedostatniego kwartału) oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub UPO,
   • klient prowadzący inna formę rachunkowości: wydruk z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub informacja o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie, na druku Banku - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy
   • każdy klient: PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu lub decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym (załącznik do Metodologii oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy),
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy,
  3. zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami do KRUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku z innego banku zamiast dowodów zapłaty);
  4. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28, wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia,
  2. umowy najmu / dzierżawy
  3. historia rachunku bankowego na który wpływają dochody z tytułu najmu za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych
+ zatrudnienie za granicą Polski

  1. zaświadczenie o zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. zeznanie podatkowe,
  4. historia rachunku bankowego, potwierdzająca wysokość wynagrodzenia.
+ diety i delegacje służbowe

  1. historia rachunku bankowego na który wpływają diety z tytułu delegacji za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych oraz
  2. zestawienie diet, delegacji służbowych sporządzone przez pracodawcę za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, lub w rozbiciu na poszczególne miesiące lub
  3. zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informację o wysokości wypłaconych diet za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,