Rodzaj rachunku Oprocentowanie
Stopa stała Stopa zmienna
USD EUR GBP USD EUR GBP SEK
Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie - - - 0,00% 0,05% 0,00% 0,00%
Lokaty terminowe oszczędnościowe STANDARD
1 miesięczne 0,10% 0,20% 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% -
2 miesięczne - - - 0,20% 0,30% 0,20% -
3 miesięczne - - - 0,30% 0,40%  0,30% -
4 miesięczne - - - 0,35%  0,45% 0,35%  -
5 miesięczne - - - 0,40%  0,50% 0,40% -
6 miesięczne - - - 0,50%  0,60% 0,45% -
12 miesięczne - - - 0,80% 0,80%  0,80% -

Likwidacja przed terminem
umownym

0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% -

Minimalne wpłaty na rachunki płatne na każde żądanie wynoszą: 10 USD/ EUR/ GBP, 100 SEK.Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim
dniu każdego kwartału kalendarzowego.Minimalne kwoty wpłat na rachunki lokat terminowych wynoszą: 25 USD/ EUR/ GBP. Kapitalizacja
odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty.Lokata odnawialna