Lp. Wyszczególnienie czynności Opłata 
1. Miesięczna opłata za Pakiet 1) 0,00 zł 2) /7,00 zł
2. Otwarcie rachunku 0,00 zł
3. Bankowość internetowa:
3.1. Miesięczna opłata za dostęp do  systemu bankowości internetowej (SBI) 3) :
3.1.1. za pomocą tokena 2,00 zł
3.1.2. za pomocą indywidualnego hasła użytkownika 0,00 zł
3.2. Wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS (za każdy SMS)
-  ilość darmowych wysłanych kodów autoryzacyjnych
0,35 zł 4)
5 sztuk
3.3. Wydanie pierwszego tokena lub wymiana tokena po upływie jego terminu ważności 0,00 zł
3.4. Wydanie każdego dodatkowego tokena 120,00zł
3.5. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta 120,00zł
3.6. Odblokowanie dostępu do SBI lub środków dostępu do SBI 0,00 zł
3.7. Brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy (opłata za każdy miesiąc) 5) 2,50zł
4. Wpłata własna gotówki 0,00 zł
5. Wypłata gotówki z rachunku 0,00 zł
6. Przelewy krajowe: 6)
6.1. na rachunki prowadzone w Banku:
6.1.1. w placówce Banku 0,00 zł
6.1.2. w systemie bankowości internetowej (SBI) 0,00 zł
6.2. na rachunki w innych bankach w systemie Elixir:
6.2.1. w placówce Banku 3,50 zł
6.2.2. za pomocą SBI
ilość darmowych przelewów złożonych za pomocą SBI
0,89 zł
5 sztuk
6.3. przelew w systemie  SORBNET 20,00 zł
7. Zlecenie stałe :
7.1. Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego:
7.1.1. w placówce Banku 2,00 zł
7.1.2. w systemie bankowości internetowej (SBI) 0,00 zł
7.2. Realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie):
7.2.1. na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł
7.2.2. na rachunki w innych bankach krajowych 0,89 zł
8. Polecenie zapłaty:
8.1. Przyjęcie/modyfikacja lub odwołanie zgody  polecenia zapłaty 2,00 zł
8.2. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku 2,50 zł
8.3. Realizacja polecenia zapłaty 0,89 zł
9. Wyciągi:
9.1. udostępniane w SBI 0,00 zł
9.2. przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail 0,00 zł
9.3. przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:
9.3.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0,00 zł
9.3.2. częściej niż raz w miesiącu (za każdy wyciąg) 5,00 zł
9.4. Sporządzenie duplikatu wyciągu lub historii rachunku (za każdą stronę) 1,00 zł
10. Karty debetowe: VISA Electron, VISA Classic
10.1. Wydanie/wznowienie karty 0,00 zł
10.2. Miesięczna opłata za użytkowanie karty 7) :
10.2.1. VISA Electron 0,00 zł
10.2.2. VISA Classic 1,00 zł
10.3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł
10.4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 5,00 zł
10.5. Dokonanie transakcji bezgotówkowej 0,00 zł
10.6. Wypłata gotówki:
10.6.1. w bankomatach Banku i banków współpracujących 8) 0,00 zł
10.6.2. w innych bankomatach w kraju 4,00 zł
10.6.3. w bankomatach za granicą 2% min. 8,00 zł
10.6.4. w kasie innego banku w kraju 2% min. 5,00 zł
10.6.5. w kasie innego banku za granicą 2% min. 8,00 zł
10.6.6. poprzez usługę cash back 0,00 zł
10.6.7. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 150,00 zł
10.7. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach świadczących taką usługę 8) 1,00 zł
10.8. Wygenerowanie miniwyciągu  (listy ostatnich 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 8) 2,00 zł
10.9. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8) 2,00 zł
10.10. Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza karty/Użytkownika karty 6,00 zł
10.11. Wydanie karty w miejsce karty trwale  zablokowanej 15,00 zł
10.12 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł
10.13. Miesięczna opłata za ochronę ubezpieczeniową dla Posiadaczy/Użtytkowników kart debetowych (dobrowolne)
10.13.1. Bezpieczna karta Visa Electron 2,00 zł
10.13.1. Bezpieczna karta Visa Classic 2,80 zł
11. Inne opłaty:
11.1. Wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie transakcji płatniczej (np. przelew, wpłata, wypłata) 0 00 zł 9) / 2,00 zł
11.2. Miesięczna opłata za usługę SMS Kontakt 10) 5,00 zł
11.3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i/lub wysokością obrotów i salda 10,00 zł
11.4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od  zajęcia Uwaga: w przypadku dodatkowego  zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna), opłata  ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT. 30,00 zł
11.5. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,00 zł
11.6. Za wysłane upomnienie / wezwanie do zapłaty z tytułu zadłużenia przeterminowanego  (za każde wysłane upomnienie/wezwanie) 0,00 zł
11.7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG-DZ)  10,00 zł
11.8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza  rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (za dokument) 10,00 zł
11.9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa  (za dokument) 10,00 zł
11.10 Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny lub indywidualnego na wspólny 10,00 zł


Tryb pobierania opłat o prowizji :

Opłaty pobierane okresowo dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu są należne dla Banku jedynie za okres obowiązywania umowy i podlegają:
-    proporcjonalnemu zwrotowi - dla opłat pobieranych „z góry”,
-    proporcjonalnemu naliczeniu  - dla opłat pobieranych  „z dołu”
1) Miesięczna opłata za Pakiet  pobierana jest „z góry” pierwszego dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty zwolnione są z niej  za miesiąc w którym rachunek otwarto. 
2)  Opłata za Pakiet „Dla Ciebie” wynosi 0 zł, jeżeli średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty wynosi min. 1 500,00 zł oraz spełniony jest warunek wymagalności produktów dla danego Pakietu, tj. posiadanie systemu bankowosci internetowej i karty debetowej.
3)  Miesięczną opłatę za dostęp do SBI pobiera się „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku rezygnacji z SBI  w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata  jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z dostępu do SBI, proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych, w czasie których SBI był dostępny.
4) Opłatę pobiera się jednorazowo, najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, wyliczoną za okres począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło rozwiązanie umowy do miesiąca w którym upływa okres ważności tokena (łącznie z tym miesiącem).
5) Miesięczna opłata za użytkowanie karty pobierana jest „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym kartę wydano. W przypadku rezygnacji z karty w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata  jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z karty, proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych, w czasie których karta  była użytkowana.
6) Lista bankomatów dostępna jest w Banku  i na stronie internetowej Banku.
7) Opłata wynosi 0,00 zł za dokumenty sporządzane bezpośrednio po obciążeniu/uznaniu rachunku kwotą zlecenia płatniczego.
8) Miesięczna opłata za  usługę SMS Kontakt pobierana jest „z góry”  pierwszego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługę  udostępniono . W przypadku rezygnacji z usługi SMS Kontakt  w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata  jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z usługi, proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych , w czasie których usługa  była aktywna.
9) Lista bankomatów dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku.
10) Opłata wynosi 0,00 zł za dokumenty sporządzane bezpośrednio po obciążeniu/uznaniu rachunku kwotą zlecenia płatniczego.
11) Miesięczna opłata za usługę SMS Kontakt pobierana jest „z góry” pierwszego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługę udostępniono . W przypadku rezygnacji z usługi SMS Kontakt w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z usługi, proporcjonalnie za ilość dni kalendarzowych , w czasie których usługa była aktywna.