Lp.CzynnościOpłaty
1

PROWIZJE I OPŁATY PODSTAWOWE

1.1

Kredyty konsumpcyjne

1.1.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

1.1.1.1

opłata przygotowawcza od kredytu konsumpcyjnego

od 0,00 % do 10,00%

1.1.1.2

opłata przygotowawcza od kredytu konsumpcyjnego udzielanego w systemie sprzedaży ratalnej z udziałem sprzedawców

od 0,00% do 10,00%

1.1.2

Udzielenie kredytu - prowizja za udzielenie kredytu konsumpcyjnego

od 0,00% do 10,00%

1.1.3

Zmiana warunków umowy kredytu

1.1.3.1

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

0,1 % kwoty pozostającej do spłaty
min. 20,00 zł

1.1.3.2

zmiana warunków umowy kredytu od salda kredytowego będącego przedmiotem zmian innych niż zmiana zabezpieczeń

od 0,50% do 3,00% min. 50,00 zł

1.1.4

Za odroczenie spłaty należności kredytowych

0,8% za odroczenie do 1 m-ca
0,1% za każdy następny rozpoczęty
miesiąc,
nie mniej jednak niż 10 zł

1.2

Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Pol-Konto

1.2.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza

0,00 %

1.2.2

Udzielenie kredytu – prowizja za udzielenie kredytu
Uwaga: prowizja 0% dotyczy przypadków, gdy w ofercie Banku obowiązuje stosowna promocja

0% lub 1,50% min. 20,00 zł

1.2.3

Odnowienie – przedłużenie umowy kredytu na następny okres

0,50% limitu, min. 20,00 zł

1.2.4

Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Pol-Konto (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu)
Uwaga: opłata pobierana łącznie z opłatą z pkt 2.3. – wyliczoną od kwoty dotychczasowego limitu

1,50%

1.3

Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne

1.3.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

1.3.1.1

opłata przygotowawcza od kredytu mieszkaniowego

0,10% min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

1.3.1.2

opłata przygotowawcza od kredytu hipotecznego

0,30% min. 50,00 zł
max. 500,00 zł

1.3.2

Udzielenie kredytu
Prowizja z tytułu przyznania kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego:

1.3.2.1

kredyt mieszkaniowy

od 1,00% do 2,00%
min. 200,00 zł

1.3.2.2

kredyt hipoteczny

od 1,50% do 3,00%
min. 200,00 zł

1.3.3

Zmiana warunków umowy kredytu

1.3.3.1

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

0,1 % kwoty pozostającej do spłaty
min. 100,00 zł

1.3.3.2

zmiana warunków umowy kredytu mieszkaniowego i hipotecznego od salda kredytowego będącego przedmiotem zmian innych niż zmiana zabezpieczeń

0,1% min. 50,00 zł

1.3.4

Za odroczenie spłaty należności kredytowych

0,8% za odroczenie do 1 m-ca
0,1% za każdy następny rozpoczęty
miesiąc,
nie mniej jednak niż 10 zł

1.3.5

Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu mieszkaniowego

2% w stosunku rocznym

1.3.6

Prowizja za wcześniejsza spłatę

0,00 %

1.4

Kredyty konsolidacyjne

1.4.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza

0,30% min. 50,00 zł
max. 500,00 zł

1.4.2

Udzielenie kredytu – prowizja za udzielenie kredytu

od 1,50% do 3,50%

1.4.3

Prowizja za wcześniejsza spłatę

1.4.3.1

kredyty podlegające ustawie o kredycie konsumenckim

0,00 %

1.4.3.2

kredyty nie podlegające ustawie o kredycie konsumenckim

2,00% kwoty kapitału wcześniejszej
spłaty

1.4.4

Zmiana warunków umowy kredytu

1.4.4.1

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

0,1 % kwoty pozostającej do spłaty
min. 20,00 zł

1.4.4.2

zmiana warunków umowy kredytu od salda kredytowego będącego przedmiotem zmian innych niż zabezpieczeń

od 0,50% do 3,00% kwoty objętej
zmianą warunków umowy
min. 50,00 zł

1.4.5

Za odroczenie spłaty należności kredytowych

0,8% za odroczenie do 1 m-ca
0,1% za każdy następny rozpoczęty
miesiąc,
nie mniej jednak niż 10 zł

1.5

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

1.5.1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza

0,00%

1.5.2

Udzielenie kredytu – prowizja za udzielenie kredytu

od 3,00% do 5,00%

1.5.3

Zmiana warunków umowy kredytu

1.5.3.1

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

0,1 % kwoty pozostającej do spłaty
min. 20,00 zł

1.5.3.2

zmiana warunków umowy kredytu od salda kredytowego będącego przedmiotem zmian innych niż zabezpieczeń

od 0,50% do 3,00% kwoty objętej
zmianą warunków umowy
min. 50,00 zł

1.5.4

Za odroczenie spłaty należności kredytowych

0,8% za odroczenie do 1 m-ca
0,1% za każdy następny rozpoczęty
miesiąc,
nie mniej jednak niż 10 zł

2

PROWIZJE I OPŁATY DODATKOWE

2.1

Za dokonanie czynności związanych z ustanowieniem sądowego rejestru zastawów

50,00 zł

2.2

Za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów do sądu rejestrowego

10,00 zł

2.3

Za wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty

15,00 zł

2.4

Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak, potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego i/lub o wysokości obrotów i salda oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia
Uwaga: w przypadku dodatkowego zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna) , opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT

30,00 zł

2.4.1

Za wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu

bez opłat

2.5

Za sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej

20,00 zł

2.6

Wystawienie promesy kredytu

100,00 zł