UWAGA! W przypadku posiadania w naszym banku rachunku z regularnymi wpływami istnieje możliwość obniżenia marży o 2,00 p.p.

Kredyt Mieszkaniowy

Lp.CzynnościOpłaty
1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza

0,00 zł

2

Udzielenie kredytu - prowizja za udzielenie kredytu

od 0,50% do 2,00%

3

Zmiana warunków umowy kredytu

3.1

zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

0,1 % kwoty pozostającej do spłaty
min. 100,00 zł

3.2

zmiana warunków umowy kredytu mieszkaniowego od salda kredytowego będącego przedmiotem zmian innych niż zmiana zabezpieczeń

0,1% min. 50,00 zł

4

Za odroczenie spłaty należności kredytowych

0,8% za odroczenie do 1 m-ca
0,1% za każdy następny rozpoczęty
miesiąc,
nie mniej jednak niż 10 zł

5

Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu

0%

6

Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu

6.1

kredytów nie zabezpieczonych hipoteką

0 %

6.2

kredytów zabezpieczonych hipoteką

2%
prowizja pobierana od każdorazowej
wcześniejszej spłaty *)

7

Za dokonanie czynności związanych z ustanowieniem sądowego rejestru zastawów

50,00 zł

8

Za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów do sądu rejestrowego

10,00 zł

9

Za wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty

15,00 zł

10

Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak, potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego i/lub o wysokości obrotów i salda oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia
Uwaga: w przypadku dodatkowego zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna) , opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT.

30,00 zł

11

Za wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu

bez opłat

12

Za sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej

20,00 zł

13

Wystawienie promesy kredytu

100,00 zł

14

przeprowadzenie inspekcji na terenie inwestycji realizowanej przez Kredytobiorcę

200,00 zł
opłata pobierana przed uruchomieniem
transzy **)

*) prowizja pobierana od kwot wcześniejszych spłat dokonywanych w ciągu pierwszych 5 lat spłaty kredytu, licząc od dnia jego uruchomienia. Prowizji nie pobiera się jeśli kwota wcześniejszej spłaty nie przekracza w m-cu 300,00 zł.

**) opłata pobierana począwszy od transzy drugiej, a przypadku zakupu działki budowlanej z zamiarem rozpoczęcia budowy, począwszy od transzy trzeciej.

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.05.2013 r. wynosi 21,94% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 1 830 zł na 11 miesięcy z oprocentowaniem stałym 0,00%. Wysokość raty miesięcznej wynosi 166,36 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 171,40 zł (w tym: 146,40 zł prowizja za udzielenie kredytu i 25,00 zł koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy), całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 2 001,40 zł