Menu

CRS – okres przejściowy 2016-2017Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, instytucje bankowe zostały zobligowane do weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek bieżący lub terminowy w okresie pomiędzy         01.01.2016 r. – 30.04.2017 r..

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Klienci, który otworzyli rachunek pomiędzy 01.01.2016 r. – 30.04.2017 r. i otrzymali informację od Banku poprzez kanał bankowości elektronicznej, drogą mailową lub pisemnie, są proszeni o ponowne określenie swoich rezydencji podatkowych na dzień otwarcia rachunku .

Prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego oświadczenia o statusie CRS, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Informacja ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie może zostać:

  • złożone w najbliższym oddziale Banku Spółdzielczego w Brodnicy,
  • przesłane korespondencyjnie na adres Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem CRS,
  • przesłane elektronicznie w formie skanu na adres mailowy: crs@bsbrodnica.pl

W przypadku rachunków grupowych osób fizycznych, prosimy o uzupełnienie oświadczeń oddzielnie przez każdą z osób będących współposiadaczem rachunku.

Konsekwencją niedostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z ww. ustawą będzie przekazanie przez Bank informacji o Pani/Pana rachunku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, jako rachunku niezidentyfikowanym czyli bez wskazania rezydencji podatkowej.