Menu

Rozwiązania dla kredytobiorców w związku z pandemią koronawirusa

Klienci indywidualni

I.
Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią koronawirusa, posiadasz kredyt gotówkowy bądź hipoteczny i nie jesteś w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań kredytowych, możesz skorzystać z odroczenia spłaty kredytu na maksymalny okres do 6 miesięcy . Jednocześnie podkreślamy - zawieszenie spłaty kredytu nie oznacza jego umorzenia.

Złożenie wniosku:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć :

elektronicznie, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

pobierz załącznik (wniosek) w formacie PDF

wypełnij pobrany wniosek – jest to formularz aktywny, nie wymagający wpisywania danych odręcznie

wydrukuj wniosek i podpisz zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku, bądź zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytowej

zrób skan lub zdjęcie wniosku i prześlij na adres e-mail: wsparcie.detal@bsbrodnica.pl

telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu 56 491 31 28 , pn.- pt. w godzinach 8:30 - 16:30 (opłata wg taryfy operatora)

Informacje dodatkowe:

 • Z odroczenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o odroczenie spłaty kredytu nie posiadasz zaległości przekraczających 30 dni w spłacie kapitału lub odsetek.
 • Wniosek musisz złożyć najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem spłaty raty .
 • W związku z zastosowaniem odroczenia spłaty kredytu Bank wydłuży okres spłaty Twojego kredytu o o okres odroczenia .
 • Złożenie wniosku i jego rozpatrzenie jest bezpłatne .
 • O zastosowaniu odroczenia i tym samym przedłużeniu okresu kredytowania poinformujemy Cię zgodnie z Twoją dyspozycją określoną we wniosku.


II.

Jeżeli utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r., zgodnie z Ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy na okres do 3 miesięcy

Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie:
 • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
 • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Informacje dodatkowe:

 • Z zawieszenia wykonania umowy możesz skorzystać jeśli:
  - zawarłeś z Bankiem umowę o kredyt przed 13 marca 2020 r.,
  - zakończenie okresu kredytowania przypada po dniu 13 września 2020 r. (nie dotyczy kart kredytowych oraz kredytu odnawialnego).
 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne, niż z tytułu umów ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy możesz złożyć w placówce Banku.
 • Złożenie i rozpatrzenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne.