Menu

Kredyt Obrotowy

Właściwy sposób na finansowanie bieżących wydatków każdego gospodarstwa rolnego.

Najważniejsze korzyści

  • utrzymanie bieżącej płynności finansowej
  • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej
  • indywidualnie ustalane terminy spłaty
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń
  • okres kredytowania do potrzeb

Jak uzyskać ?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Oprocentowanie Kredytobiorcy wynosi 1,5% w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk. Pozostałą część oprocentowania płacie ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytu. W przypadku braku ubezpieczenia dopłaty ARiMR ulegają zmniejszeniu o połowę.

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego - czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP

Prowizja za udzielenie kredytu – 1% pozostałe prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych