Menu

100,00- 9.999,99

Lp.CzynnościOpłaty
1

o stałym oprocentowaniu1

100,00-9.999,99

1.1

1 miesięczne

1,65%

1.2

2 miesięczne

1,75%

1.3

3 miesięczne

1,85%

1.4

4 miesięczne

1,87%

1.5

5 miesięczne

1,90%

1.6

6 miesięczne

1,95%

1 Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 100 zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty. Po okresie umownym lokata może się odnowić na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu odnowienia.

Pol-Konto

Lp.CzynnościOpłaty
1

Otwarcie rachunku*

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

2.1

w sposób standardowy

1,99 zł

2.2

poprzez System Banku Internetowego (SBI) 1

4,00 zł

3

Wpłata własna gotówki w jednostkach BS

bez opłat

4

Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS

bez opłat

5

Przelewy:

5.1

na rachunki innych klientów prowadzone w jednostkach BS
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI
c) złożone za pomocą komunikatu SMS

 
1,29 zł
0,00 zł
0,00 zł

5.2

na rachunki w innych bankach:
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI
c)złożone za pomocą komunikatu SMS
d) w systemie SORBNET

 
2,90 zł
0,89 zł
0,89 zł
30,00 zł

5.3

Dyspozycja złożona w formie ustnej wystawienia dokumentu z systemu finansowo-księgowego Banku 2

2,00 zł

6

Realizacja stałych zleceń:

6.1

na rachunki innych klientów prowadzone przez jednostki BS
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI


0,89 zł
0,00 zł

6.2

na rachunki w innych bankach krajowych 3

0,89 zł

7

Realizacja polecenia zapłaty:

7.1

z rachunku dłużnika

0,89 zł

7.2

Przyjęcie zgody polecenia zapłaty ( rachunek dłużnika)

2,50 zł

7.3

Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty

3,00 zł

7.4

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika-za złożenie jednego odwołania

2,50 zł

8

Wyciągi do rachunku:

8.1

Udostępniane za pomocą Systemu Banku Internetowego

bez opłat

8.2

Przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail

bez opłat

8.3

Drukowane i dostarczanie drogą pocztową listem zwykłym:

8.3.1

raz w miesiącu

bez opłat

8.3.2

częściej niż raz w miesiącu

5,00 zł za każdy wyciąg

8.4

Sporządzenie duplikatu wyciągu lub historii rachunku na wniosek Posiadacza

1,00 zł za każdą stronę

9

Informacje o rachunku

9.1

Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i/lub wysokością obrotów i salda

10,00 zł

9.2

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda , stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 4

30,00 zł

10

Czeki:

10.1

Wydanie czeku za jeden blankiet

0,50 zł

10.2

Potwierdzenie czeku - od każdego czeku

0,50 zł

10.3

Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku BPS SA i jednostkach zrzeszonych banków spółdzielczych

bez opłat

11

System bankowości elektronicznej

11.1

Wydanie pierwszego tokena lub wymiana tokena po upływie jego terminu ważności

bez opłat

11.2

Wydanie każdego kolejnego tokena

150,00 zł

11.3

Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług SBI

150,00 zł

12

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku-miesięcznie:

12.1

telefonicznie na hasło

5,00 zł

12.2

przekazywane w formie komunikatu SMS- wersja pasywna

4,00 zł

12.3

przekazywane w formie komunikatu SMS- wersja aktywna

8,00 zł

13

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit)

10,00 zł

14

Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 5

10,00 zł

15

Za potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej (polecenie przelewu)

0,00 zł

16

Za wydanie odpisu lub kopii potwierdzającej wykonanie transakcji płatniczej (polecenia przelewu )

0,00 zł

17

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków(w systemie MIG-DZ, zasięg obowiązywania- banki strony Porozumienia z 11 lipca 1990r. )

10,00 zł

18

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości ( w systemie MIG-Dz)

10,00 zł

19

Przyjęcie dyspozycji/oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci

10,00 zł

20

Przyjęcie zmiany tej dyspozycji

10,00 zł

21

Za czynności nietypowe nie przewidziane w taryfie pobierane są opłaty w wysokości ustalonej we własnym zakresie przez pracowników banku

od 10,00 zł do 300,00 zł

1 Uwaga: opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty zwolnione są z niej za miesiąc w którym rachunek otwarto. Opłaty pobierane okresowo są naliczane Bankowi jedynie za okres obowiązywania umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2 Uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt 5.1 i 5.2.

3 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

4 Uwaga: w przypadku dodatkowego zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna) , opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT wg stawki 23%.

5 Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją

Pol-Konto Senior

Lp.CzynnościOpłaty
1

Otwarcie rachunku*

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

2.1

w sposób standardowy

bez opłat

2.2

poprzez System Banku Internetowego (SBI) 1

4,00 zł

3

Wpłata własna gotówki w jednostkach BS

bez opłat

4

Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS

bez opłat

5

Przelewy:

5.1

na rachunki innych klientów prowadzone w jednostkach BS
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI
c) złożone za pomocą komunikatu SMS

1,29 zł
0,00 zł
0,00 zł

5.2

na rachunki w innych bankach:
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI
c)złożone za pomocą komunikatu SMS
d) w systemie SORBNET

1,29 zł
0,89 zł
0,89 zł
30,00 zł

5.3

Dyspozycja złożona w formie ustnej wystawienia dokumentu z systemu finansowo-księgowego Banku 2

2,00 zł

6

Realizacja stałych zleceń:

6.1

na rachunki innych klientów prowadzone przez jednostki BS
a) złożone papierowo w Oddziale Banku
b) złożone za pomocą SBI

0,89 zł
0,00 zł

6.2

na rachunki w innych bankach krajowych 3

0,89 zł

7

Realizacja polecenia zapłaty:

7.1

z rachunku dłużnika

0,89 zł

7.2

Przyjęcie zgody polecenia zapłaty ( rachunek dłużnika)

2,50 zł

7.3

Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty

3,00 zł

7.4

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika-za złożenie jednego odwołania

2,50 zł

8

Wyciągi do rachunku:

8.1

Udostępniane za pomocą Systemu Banku Internetowego

bez opłat

8.2

Przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail

bez opłat

8.3

Drukowane i dostarczanie drogą pocztową listem zwykłym:

8.3.1

raz w miesiącu

bez opłat

8.3.2

częściej niż raz w miesiącu

5,00 zł za każdy wyciąg

8.4

Sporządzenie duplikatu wyciągu lub historii rachunku na wniosek Posiadacza

1,00 zł za każdą stronę

9

Informacje o rachunku

9.1

Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i/lub wysokością obrotów i salda

10,00 zł

9.2

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda , stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 4

30,00 zł

10

Czeki:

10.1

Wydanie czeku za jeden blankiet

0,50 zł

10.2

Potwierdzenie czeku - od każdego czeku

5,00 zł

10.3

Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku BPS SA i jednostkach zrzeszonych banków spółdzielczych

bez opłat

11

System bankowości elektronicznej

11.1

Wydanie pierwszego tokena lub wymiana tokena po upływie jego terminu ważności

bez opłat

11.2

Wydanie każdego kolejnego tokena

150,00 zł

11.3

Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług SBI

150,00 zł

12

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku-miesięcznie:

12.1

telefonicznie na hasło

5,00 zł

12.2

przekazywane w formie komunikatu SMS- wersja pasywna

4,00 zł

12.3

przekazywane w formie komunikatu SMS- wersja aktywna

8,00 zł

13

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit)

10,00 zł

14

Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 5

10,00 zł

15

Za potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej (polecenie przelewu)

0,00 zł

16

Za wydanie odpisu lub kopii potwierdzającej wykonanie transakcji płatniczej (polecenia przelewu )

0,00 zł

17

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków(w systemie MIG-DZ, zasięg obowiązywania- banki strony Porozumienia z 11 lipca 1990r. )

10,00 zł

18

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości ( w systemie MIG-Dz)

10,00 zł

19

Przyjęcie dyspozycji/oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci

10,00 zł

20

Przyjęcie zmiany tej dyspozycji

10,00 zł

21

Za czynności nietypowe nie przewidziane w taryfie pobierane są opłaty w wysokości ustalonej we własnym zakresie przez pracowników banku

od 10,00 zł do 300,00 zł

1 Uwaga: opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty zwolnione są z niej za miesiąc w którym rachunek otwarto. Opłaty pobierane okresowo są naliczane Bankowi jedynie za okres obowiązywania umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2 Uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt 5.1 i 5.2.

3 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

4 Uwaga: w przypadku dodatkowego zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej danego klienta (ocena subiektywna) , opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku VAT wg stawki 23%.

5 Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
  2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
  7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
+ działalność gospodarcza (karta podatkowa)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
  3. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
   • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28
  2. umowy najmu / dzierżawy

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,

Dokumenty do pobrania Pokaż