Stawki referencyjne oprocentowania:

(stawki podane są w skali rocznej)


I. Stawki WIBOR, WIBID, EURIBOR:

1. okres obowiązywania: 01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.

Termin WIBOR Sposób ustalenia stawki
1M 5,84% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M/WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających miesięczny okres jej obowiązywania
3M 5,85%
1M 5,84% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M/WIBOR 3M ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
3M 5,85%
3M 5,85% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 3M z ostatnich 5 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
1M 5,82% stawka WIBOR 1M na przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
1M 5,84% stawka WIBOR 1M/WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
3M 5,85%

 


Termin WIBID Sposób ustalenia stawki
1M 5,64% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBID 1M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających miesięczny okres jej obowiązywania 
1M 5,64% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBID 1M ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
1M 5,64% stawka WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiączny okres jej obowiązywania

 


Termin EURIBOR Sposób ustalenia stawki
3M 3,695% stawka EURIBOR 3M/EURIBOR 6M na przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania
6M 3,678%

2. okres obowiązywania: 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r.


Termin WIBOR Sposób ustalenia stawki
3M 5,85% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających 3-miesięczny okres jej obowiązywania 
3M 5,85% stawka WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego 3-miesięczny okres jej obowiązywania
3M 5,85% stawka WIBOR 3M z notowania na 2 dni kalendarzowe przed początkiem kwartału kalendarzowego lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań

3. okres obowiązywania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.


Termin WIBOR Sposób ustalenia stawki
12M 5,52% średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 12M z okresu od 01 października do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres jej obowiązywania

II. Stopa referencyjna Banku:

  • okres obowiązywania: 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r.

stopa referencyjna Banku
Sposób ustalenia stawki
6,85% Stopa referencyjna Banku ustalana jest jako wyższa z wartości: 1) średniej arytmetycznej notowań stawki WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania powiększoną o 1 p.p (średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 3M z okresu od 21.06.2024r. do 30.06.2024r. wynosiła 5,85%), lub 2) średniego nominalnego oprocentowania depozytów terminowych, lokat oraz pożyczek zaciągniętych na finansowanie działalności kredytowej Banku, określanego jako średni koszt pozyskania środków pieniężnych, ustalanego dla umów trwających na ostatni dzień z dwóch pierwszych miesięcy każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania (średni koszt pozyskania środków pieniężnych ustalany z dni 31.04.2024 r. i 31.05.2024 r. wynosił 4,16%)

III. 5-letnia stała stopa bazowa: okres obowiązywania: 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r.


5-letnia stała stopa bazowa
5,85%

IV. Stopa depozytowa w EUR ogłaszana przez Europejski Bank Centralny obowiązująca na dzień 30-06-2024r.


Stopa depozytowa EBC 
3,75%

Dodatkowe informacje:

I. Administratorem stawek jest odpowiednio: 1) dla stawki WIBOR/WIBID GPW Banchmark S.A. z siedzibą w Warszawie; informacje na temat wskaźnika referencyjnego WIBOR/WIBID są dostępne na stronie GPW Banchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/), 2) dla stawki EURIBOR European Money Markets Institute (EMMI) z siedzibą w Brukseli; informacje na temat wskaźnika EURIBOR są dostępne w internetowych serwisach informacyjnych Reuters lub w prasie.
II. w przypadku braku notowań odpowiedniej stawki WIBOR/WIBID dla danego dnia, w dniu tym obowiązuje stawka z ostatniego dnia, w którym było prowadzone notowanie danej
stawki.