Informacje ogólne dotyczące regulacji CRS i EURO-FATCA

 

Regulacje CRS i EURO-FATCA zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1; dalej: EURO-FATCA) oraz procedurę Common Reporting Standard (dalej: „CRS”), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

Działania w ramach porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych i wdrożenie standardu CRS „mają umożliwić pozyskiwanie informacji z instytucji finansowych w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych”. W tym celu instytucje finansowe będą zobowiązane do określenia statusu rezydenta podatkowego wszystkich swoich klientów podlegających raportowaniu.

Ustalenie, iż klient jest zagranicznym rezydentem podatkowym będzie skutkowało obowiązkiem raportowania właściwym organom państwowym informacji nie tylko o wszelkiego rodzaju dochodach inwestycyjnych, w tym dochodach z odsetek, dywidend, sprzedaży aktywów finansowych i kapitałów pieniężnych, z niektórych umów ubezpieczeniowych i podobnych, ale i o  saldach rachunków bankowych. Obowiązkiem raportowania objęte są nie tylko banki, ale i brokerzy, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze i depozytowe, a także niektóre instytucje ubezpieczeniowe. Obowiązek raportowania dotyczyć będzie zarówno rachunków osób fizycznych, osób prawnych jak i stowarzyszeń mających zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadających statusu osoby prawnej.

Wprowadzenie standardu CRS, podobnie jak postanowienia Umowy dotyczącej FATCA stanowią nowy instrument ułatwiający walkę z unikaniem opodatkowania oraz ukrywaniem środków na zagranicznych rachunkach.

 

 

Konieczne działania

Działając w świetle standardów CRS i Euro-Fatca, polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Brodnicy zobowiązane są określić rezydencję podatkową swoich klientów, którzy są zainteresowani zakupem produktu depozytowego m.in. rachunku bieżącego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowego, oszczędnościowego, rachunku powierniczego. Proces ten będzie realizowany przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy poprzez odbieranie, od dnia 1 maja 2017 r. , od nowych klientów, oświadczeń o ich rezydencjach podatkowych składanych na odpowiednich formularzach samooceny.

Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy tj.:

 1. Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla osoby fizycznej – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, osób wykonujących wolne zawody - pobierz tutaj
 2. Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klientów instytucjonalnych (podmiotów prawnych) – formularz ten przeznaczony jest dla podmiotów prawnych, dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną , a także dla spółki cywilnej - pobierz tutaj

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu oświadczenia wynika wprost z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (od 1 maja 2017 r.)

W przypadku odmowy wypełnienia formularza, Bank nie nawiązuje współpracy z daną osobą lub podmiotem.

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 
 1.  Czym jest CRS?

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, „CRS”) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Brodnicy). CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 2.  Kogo dotyczy CRS?

  Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 3.  Klienci nowi, istniejący oraz z okresu przejściowego?

  Klienci nowi to klienci, którzy zakupili produkty podlegające CRS od dnia wejścia w życie w Polsce przepisów w tym zakresie, czyli od 1 maja 2017 r.

  Klienci istniejący to klienci, którzy posiadali produkty podlegające CRS na dzień 31 grudnia 2015 r.

  Klienci z okresu przejściowego to klienci, którzy zakupili produkt podlegający CRS w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. (dla klientów z okresu przejściowego planowana jest centralna akcja zbierania oświadczeń o statusie rezydencji podatkowej – szczegóły zostaną przedstawione przed wysyłką informacji do klientów).

 4.  Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

  Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku Spółdzielczego w Brodnicy, aby uzyskały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

 5.  Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

  Tak, wszystkie instytucje finansowe w państwach uczestniczących w procedurze CRS mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.

 6.  Jakie informacje klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Brodnicy?

  W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Brodnicy poprosi o dostarczenie  poniższych informacji:

  klient indywidualny:
  1. imię i nazwisko,
  2. aktualny adres zamieszkania,
  3. miejscowość i kraj urodzenia,
  4. data urodzenia,
  5. kraj / kraje rezydencji podatkowej,
  6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN;

  klient instytucjonalny :
  1. nazwa,
  2. aktualny adres siedziby (w tym kraj),
  3. kraj / kraje rezydencji podatkowej,
  4. kraj rejestracji,
  5. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN,
  6. rodzaj podmiotu,
  7. miejsce urodzenia ( dotyczy osób kontrolujących)
  8. rodzaj osoby kontrolującej ( dotyczy tylko niektórych podmiotów)

 7.  Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. Przypomnieć należy, iż polską rezydencję podatkową ustala się na podstawie miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ,  za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Brodnicy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 8.  Udzielenie podobnych informacji wymaga się również w związku z przepisami FATCA, jaka jest więc różnica?

  Jeśli nawet dostarczyli Państwo informacje dla potrzeb Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych ( ang. Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA ), Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

  FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

 9.  Ja mieszkam w kraju, w którym płacę podatki dlaczego muszę dostarczyć te informacje?

  W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest zobowiązany ustalić status rezydencji podatkowej wszystkich swoich klientów, nawet jeśli są oni rezydentami kraju, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Na ogół w takiej sytuacji dane klienta nie będą raportowane do lokalnych organów podatkowych dla potrzeb CRS.

 10.  Jak często muszę przekazywać te informacje?

  Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 11.  Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

  Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 12.  Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

  Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzach: Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla osoby fizycznej, Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klienta instytucjonalnego (podmiotu) , a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

  1. saldo rachunku lub wartość;
  2. łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

 13.  Dlaczego Bank przekazuje do organów podatkowych moje dane podatkowe?

  Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany do przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji podatkowych o swoich klientach.

 14.  Czy Bank działa zgodnie z zasadą ochrony prywatności?

  Tak. Bank udostępni informacje o kliencie jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem bankowym.

 15.  Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

  W przypadku pytań dotyczących standardu CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD