Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie 1, tj. 22,50% w stosunku rocznym


dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy lombardowej NBP, lecz nie więcej niż maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie 2, tj. 22,50% w stosunku rocznym

 

1 Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wylicza się jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
2 Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Stopy obowiązują od dnia 5 października 2023 r.