FATCA

 

Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

 

Od kiedy FATCA obowiązuje w Polsce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa weszła w życie 1.12.2015 r.

 

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

    1. zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
    2. umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
    3. ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

 

 

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.

 

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

 

 

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;

przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);

terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

 

 

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku BPS S.A to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienie poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

Realizując obowiązki wynikające z FATCA, w stosunku do dotychczasowych Klientów, Bank wysłał do części Klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunków w okresie od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie korespondencję z prośbą o przekazanie wymaganego prawem oświadczenia FATCA. Do korespondencji Bank załączył druk oświadczenia, wskazany powyżej.

W przypadku rachunków otwartych w okresie przejściowym, tj. od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, brak złożenia oświadczenia FATCA przez Klienta do 30.11.2016 r. lub brak złożenia na żądanie Banku innego wymaganego dokumentu na potrzeby procedury identyfikacji skutkować będzie blokadą rachunku.

Blokada rachunku nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu na ich złożenie. Po dokonaniu blokady, Bank wyśle drogą korespondencyjną do Klienta informację o blokadzie oraz zasadach zdjęcia blokady. Bank zdejmuje blokadę w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

 

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.

 

 

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.

Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku Spółdzielczego w Brodnicy o takiej zmianie. 10. Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA? Zapraszamy do kontaktu z pracownikami placówek Banku (lista placówek dostępna na tej stronie).