Bank Spółdzielczy w Brodnicy partnerem programu

Tarcza Finansowa PFR 2.0


logotyppfr_1208
pfr-logo_1209

Zgodnie z przyjętym przez PFR procesem obsługi subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. zbliża się termin na wdrożenie procesu umorzenia subwencji .

Założeniem Programu Tarcza Finansowa 2.0. jest umorzenie w 100% subwencji po spełnieniu określonych warunków przez Beneficjenta. W przypadku Przedsiębiorstw z sektora MŚP warunkiem rozliczenia i umorzenia subwencji jest:

 1. nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 2. rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej, wskazując rzeczywiste koszty stałe oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów na podstawie danych finansowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.W przypadku Mikroprzedsiębiorstw warunkiem rozliczenia i umorzenia subwencji jest:

 1. nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
 2. utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję. PFR dokona sprawdzenia tych warunków automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie będzie musiał załączać do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.


Najbliższe ważne daty dotyczące procesu umorzeń Tarczy 2.0:

 • od 18.11.2021 r. zostanie udostępnione w bankowości elektronicznej oświadczenie dla Klientów z sektora MŚP;
 • do 15.01.2022 r. Klient z sektora MŚP będzie zobowiązany złożyć oświadczenie;
 • od 17.01.2022 r. zostanie udostępnione w bankowości elektronicznej oświadczenie dla Klientów z sektora Mikroprzedsiębiorstw;
 • do 28.02.2022 r Klient z sektora Mikroprzedsiębiorstw będzie zobowiązany złożyć oświadczenie;
 • do 30.06.2022 r. Klient z sektora MŚP będzie zobowiązany zwrócić kwotę nadwyżki subwencji wyliczoną w oświadczeniu;
 • do 30.07.2022 r PFR przekaże do Banków decyzje o umorzeniu dla Klientów, która to zostanie udostępniona w bankowości elektroniczne;
 • do 15.09.2022 r. ostateczny termin zwrotu kwot subwencji wskazanej w Decyzji PFR.W przypadku konieczności zwrotu środków przez Klientów z sektora MŚP proces zostanie podzielony na dwa przelewy (na rachunek indywidulany wskazany przez PFR):

 • pierwszy do 30.06.2022 r. zwrot środków na podstawie wyliczeń Klienta w złożonym oświadczeniu, na rachunek również wskazany w oświadczeniu
 • drugi do 15.09.2022 r. lub do daty wskazanej w decyzji przez PFR, w przypadku, kiedy wyliczona przez PFR kwota umorzenia będzie różna od kwoty wyliczonej w złożonym przez Klienta oświadczeniu.W przypadku konieczności zwrotu środków przez Klientów z sektora Mikroprzedsiębiorstw - do 15.09.2022r. nieumorzonej części subwencji na rachunek wskazany przez PFR.

Na podstawie regulaminu Beneficjent jest zobowiązany do informowania PFR o zdarzeniach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy Subwencji Finansowej. W tym celu należy przedłożyć w Banku stosowną informację w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:

 • Krytyczne błędy w umowach Subwencji Finansowej
 • Błędne zwroty w ramach Subwencji Finansowej
 • Zamknięcie rachunku bankowego przez Przedsiębiorcę
 • Wypowiedzenie umowy rachunku przez Bank
 • Śmierć Beneficjenta
 • Likwidacja przedsiębiorstwa
 • Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa
 • Upadłość Przedsiębiorstwa
 • Błędy w oświadczeniach przekazanych do PFR
 • Informacje o przeprowadzonych reorganizacjach podmiotowychInformujemy, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie PFR do dnia 15 kwietnia 2021 r. jest jeszcze możliwość składania zapytań w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez PFR, przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania do dnia 22 czerwca 2021 r.

 

 

 

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku.

To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:

 • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać:
  1. podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES),
  2. udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf , oraz
  3. przekazane w formacie PDF;
 • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
 • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.

 • Zapoznaj się z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
 • Upewnij się, że dane firmy widoczne w bankowości elektronicznej są aktualne (zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze).
 • Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pełnomocnictwo). Jeśli z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy przez osobę składającą wniosek, niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa ( zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie PFR ) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spełnia warunków kwalifikowanego podpisu).
  Zachęcamy do skorzystania z załączonego na stronie PFR formularza pełnomocnictwa, co przyspieszy proces walidacji wniosku.
 • Sprawdź czy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z branż wskazanych przez PFR .
 • Przygotuj informacje o wysokości Przychodów w wybranych przez Ciebie okresach do porównania:
  1. od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo
  2. od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
 • Dodatkowo w przypadku MŚP przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych:
  1. przychodach w miesiącach:
   • styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019,
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021;
  2. kosztach stałych w miesiącach:
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021.
 • Przygotuj informację o liczbie zatrudnionych pracowników:
  1. na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (Mikrofirma/MŚP) na dzień 31 grudnia 2019 r. , a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 lipca 2020 r.
   Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  2. na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzień 30 września 2020 r.
   Za pracownika uważa się osobę fizyczną, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub osobę współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich.

UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR.