Obradowało Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

 

 

W poniedziałek 6 maja odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, podczas którego podsumowano aktywność biznesową i wyniki finansowe BS Brodnica za 2023 rok, jak również zatwierdzono kierunki rozwoju działalności Banku w bieżącym roku. WZP zdecydowało także o przeznaczeniu znacznej części zysku za rok 2023 na wzmocnienie funduszy własnych BS Brodnica.

W posiedzeniu uczestniczyło 66 delegatów oraz zaproszeni Goście, m.in. Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Związku Banków Polskich. 

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Młodzi artyści wraz z nauczycielami i opiekunami zaprezentowali zebranym pełne humoru przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Oprawa artystyczna ZP była kontynuacją podjętej w bieżącym roku przez Zarząd inicjatywy promowania lokalnych młodych talentów. Przeprowadzone na przełomie lutego i marca br. Zebrania Grup Członkowskich okazały się dobrą okazją do promowania działalności lokalnych szkół muzycznych.

Podczas Zgromadzenia dokonano podsumowania wyników finansowych oraz stopnia realizacji zamierzonych celów Banku na 2023 rok. Omówiono również szereg istotnych kwestii i wyzwań odnoszących się do przyszłej działalności Banku, wynikających z otoczenia prawnego, gospodarczego, jak i geopolitycznego. Wyniki BS Brodnica omówił zebranym prezes Zarządu Aleksander Mikołajczak. W swoim przemówieniu podkreślił, że 2023 rok był kolejnym rokiem utrwalania silnej pozycji Banku w sektorze. Bank jako jeden z nielicznych osiągnął przyrost portfela kredytowego, odnotował również znaczące sukcesy w zakresie udzielania kredytów płynnościowych mających na celu dopłynnienie sektora rolnego. Wśród głównych wyzwań stojących przed BS Brodnica prezes Mikołajczak wskazał cyberbezpieczeństwo oraz konieczność ciągłej modernizacji Banku oraz jego oferty.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej złożył przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Pesta. Podczas spotkania głos zabrał również Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, który zaprezentował  zebranym sytuację polskiego sektora bankowego na tle sektorów bankowych z krajów strefy euro.

W dalszej części obrad Delegaci zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom zarządu. Zebranie Przedstawicieli podjęło decyzję o przeznaczeniu wypracowanego wyniku (ponad 95%) na fundusze własne, stawiając tym samym na długofalowy rozwój Banku.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy dziękują Delegatom i Gościom za przybycie, a Klientom, Udziałowcom, Obligatariuszom i pozostałym Interesariuszom za zaufanie i współpracę.

mini_1

 

mini_2

 

mini_3

 

mini_4

 

mini_5

 

mini_6

 

mini_7

 

mini_8