100x100

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego    oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwołuje na
6 maja 2024 r. na godzinę 11:00 Zebranie Przedstawicieli

które odbędzie się w sali restauracyjnej Hotelu U BOSMANA w Brodnicy przy ul. Sądowej 7.

Zebranie uświetni występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy

 

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 24 Statutu BS Brodnica, Zarząd wyznacza na  podstawie § 24 ust. 2 Statutu BS Brodnica drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu 6 maja 2024 r. o godzinie 11:30.

 

Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP stanowiących Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023.
 7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2023.
 8. Wystąpienie zaproszonych gości oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   •   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023;
   •   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;
   •  przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok;
   •   udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy;
   •   uchwalenia zmian w Statucie Banku;
   •   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2023;
   •   podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
   •  ustalenia maksymalnej kwoty wydatków na rzecz organów stanowiących w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na rok 2024;
   •   ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2024;
   •   uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 rok.
 10. Pozostałe sprawy i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie ustala się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy roczne sprawozdanie  finansowe Banku Spółdzielczego w Brodnicy wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z  ostatniego Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Zarządu w Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy od dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Zebranie Przedstawicieli zwołane w  drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w BRODNICY

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w BRODNICY