Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy podsumowało działalność Banku w minionym roku i dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej.

 

W piątek 31 marca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję oraz przedstawiono plany na bieżący 2023 rok.

W zebraniu uczestniczyło 68 delegatów (tj. blisko 92 % uprawnionych) oraz zaproszeni goście, wśród nich kluczowy biegły rewident pan Piotr Witek, reprezentujący MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. oraz notariusz Wacław Jankowski.

Rok 2022 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii oraz jej uszczegółowienia zawartego w planie finansowym. Bank, mimo wielu wyzwań wynikających z otoczenia gospodarczego, osiągnął zakładane cele biznesowe, które przełożyły się na dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. Osiągnięty na poziomie 25,04 % współczynnik wypłacalności stanowi potwierdzenie nie tylko stabilnej sytuacji Banku, ale i bezpieczeństwa prowadzonej przez niego działalności. W przedstawionej opinii z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2022 Biegły Rewident potwierdził prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Banku.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022, jak również jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Wśród szeregu podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki finansowej. Przeznaczenie ponad 97,5% wypracowanego w 2022 roku wyniku finansowego na wzmocnienie funduszy własnych jest wyrazem konsekwentnie realizowanej strategii budowania bezpiecznej instytucji finansowej.

Istotnym punktem obrad były wybory Rady Nadzorczej Banku na lata 2023-2027. Do składu jedenastoosobowego gremium wybrano następujące osoby: Stanisław Antkowiak, Hanna Beszczyńska, Dariusz Janowicz, Adam Marciniak, Zdzisław Nowiński, Barbara Paradowska, Marek Pesta, Roman Pytlasiński, Tomasz Siekierski, Marek Truściński, Grzegorz Wójciak. Większość, bo aż dziewięciu członków nowej Rady Nadzorczej, to osoby pełniące te funkcje w poprzedniej kadencji.

Wzorem lat ubiegłych podjęto także uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok. Kierunki rozwoju obejmują w szczególności promowanie i wspieranie Zielonej transformacji, dalszy rozwój elektronicznych kanałów dostępu do oferty Banku połączony z jednoczesnym rozwojem mechanizmów cyberbezpieczeństwa oraz kontynuację projektów zwiększających efektywność działania. Wśród celów zawartych w planach na rok 2023 uwzględniono również kontynuację promocji członkostwa, zwłaszcza wśród osób młodych oraz aktywnego udziału w  przedsięwzięciach społecznych z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy dziękują wszystkim Delegatom za przybycie na zebranie, a Klientom, Udziałowcom, Obligatariuszom i pozostałym Interesariuszom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy