Informacja dla Użytkowników kart płatniczych o opłatach za przeliczenie waluty związanych z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o kartę płatniczą.

 

 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy (dalej Bank), realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, wysyła do Użytkowników kart płatniczych bezpłatne powiadomienia o łącznych opłatach za przeliczenie waluty transakcji, realizowanych kartami płatniczymi w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Powiadomienia dotyczą transakcji polegających na dokonywaniu wypłat gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonywanych w walutach krajów strefy EOG, innych niż waluta rachunku karty płatniczej. Bank przesyła takie powiadomienia niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego dla każdej pierwszej takiej transakcji w danej walucie w danym miesiącu kalendarzowym, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, tj. na adres e-mail lub w formie SMS, zawierającej informację o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (dalej EBC). Wspomniana marża to różnica między kursem walutowym obowiązującym w organizacji Visa (uwzględniającym dodatkową marżę Banku), a najbardziej aktualnym referencyjnym kursem wymiany euro ogłoszonym przez EBC.

Dodatkowa marża Banku wynosi:

  • 2,8% dla kart debetowych,
  • 3,0% dla kart kredytowych

Właściciel rachunku do którego została wydana karta może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywanych powiadomień, składając stosowną dyspozycję w placówce Banku.

Przelicznik walut VISA