Menu

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na:

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;
 • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
 • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. 

W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z następujących form pomocy :

 • Wsparcia , które może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 2000 zł miesięcznie.
 • Pożyczki , która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 • Promesy,   czyli  przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia skierowane są do:

 • kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub
 • kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
  o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552 zł,(w 2022 r.)
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1200 zł (w 2022 r.).

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane jeżeli:

 • utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;
 • jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);
 • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 • w dniu złożenia Wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku;
 • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne, ale nieoprocentowane.

Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia należy wypełnić wniosek i złożyć go w placówce Banku lub drogą elektroniczną.

W celu złożenia wniosku droga elektroniczną należy:

 • pobrać załącznik (wniosek) ,
 • wydrukować, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i podpisać zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku bądź zgodnie z podpisami złożonym na umowie kredytowej,
 • wykonać skan lub zdjęcie wniosku i przesłać na adres email: wsparcie.detal@bsbrodnica.pl

Sposób rozpatrywania wniosku przez Bank:

 • Bank dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od jego złożenia. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Gdy wniosek nie jest kompletny lub prawidłowo wypełniony, Bank wzywa Kredytobiorcę do jego uzupełnienia.  Po uzupełnieniu wniosku Bank dokonuje jego ponownej weryfikacji w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku,
 • w przypadku niespełnienia przez Kredytobiorcę warunków, umożliwiających uzyskanie wsparcia bądź pożyczki na spłatę zadłużenia Bank odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym w formie pisemnej kredytobiorcę, podając uzasadnienie odrzucenia,
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku Bank ustali z Kredytobiorcą termin podpisania umowy o udzielenie wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia. Umowa jest podpisywana w terminie 14 dni od daty pozytywnego zweryfikowania wniosku,
 • Promesa wydawana jest Kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego informacji o zarezerwowaniu środków. Okres ważności promesy wynosi nie mniej niż 6 miesięcy. Kredytobiorca, w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży kredytowanej nieruchomości dostarcza do Banku umowę sprzedaży, a następnie Bank zawiera z Kredytobiorcą umowę pożyczki na spłatę zadłużenia.

Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w:

 1. placówkach Banku,
 2. pod numerem telefonu 56 493 00 46 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00),

Podstawowe informacje są także opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego