Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na:

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;
 • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
 • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z dwóch form pomocy :

 • Wsparcia, które może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 40 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 3000 zł miesięcznie.
 • Pożyczki, która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 120 000 zł.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia skierowane są do:

 • kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub
 • kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
  o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1940 zł,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1500 zł

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane jeżeli:

 • utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;
 • jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);
 • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 • w dniu złożenia Wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku;
 • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Wparcie/pożyczka są zwrotne ale nieoprocentowane.

Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 134 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia należy wypełnić wniosek wydany rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i złożyć go w Oddziale Banku.

Do Wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcy są zobowiązani dołączyć, w zależności od warunku, na podstawie którego ma być przyznana pomoc:

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz z kwotą zasiłku (jeśli jest przyznany);
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu, w zależności od rodzaju zatrudnienia lub prowadzenia działalności (opcjonalnie; indywidualna decyzja danego Banku).