Menu

Karta kredytowa VISA CLASSIC

Skorzystaj z elastycznego limitu w karcie i ciesz się między innymi wygodą zakupów w internecie

Najważniejsze korzyści:

 • możliwość dokonywania transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego
 • możliwość dokonywania operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA 
 • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty (poprzez Internet)
 • kontrola wydatków - raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty
 • możliwość wyboru generowania zestawienia operacji po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, tj. 7 lub 19 dnia każdego m-ca
 • każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty
 • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
 • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
 • funkcjonalność zbliżeniowa  (payWave)
 • transakcje internetowe zabezpieczone usługą   3D-Secure

Szczegóły, w tym: Regulamin płatniczych kart kredytowych Visa Classic Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu limitu kredytowego i wydaniu głównej karty kredytowej po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.  Jak uzyskać ?? Pokaż

  Odwiedź oddział Banku

  Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

  Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

  + umowa o pracę

   1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
   2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
   3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
  + umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

   1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
   2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
   3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
  + renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

   1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
   2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
   3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
   4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
   5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
  + działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

   1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
   6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
   7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
  + działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

   1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
   6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
   7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
  + działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

   1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
   6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
   7. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
  + działalność gospodarcza (karta podatkowa)

   1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
   5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
   6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  + gospodarstwo rolne

   1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
   2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
   3. w sytuacjach uzasadnionych:
    • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
    • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
    • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
    • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
  + Wynajem nieruchomości

   1. PIT 26 lub PIT 28
   2. umowy najmu / dzierżawy

  UWAGA:
  Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,