Menu

Kredyt hipoteczny CZTERY KĄTY

Sfinansuj swoje potrzeby mieszkaniowe
i zbuduj z nami swoje marzenia

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu  0%
 • prowizja za wcześniejszą spłatę 0%
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,64 p.p .*
 • finansowanie nawet do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • okres kredytowania do 25 lat
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • RRSO tylko 4,30%


* Wysokość marży uzależniona jest od: wysokości wkładu własnego, rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.


Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 4,30%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 208 miesięcy, posiadanie przez minimum jednego Kredytobiorcę Konta Aktywnego, na które regularnie (tj. min. 1 x w miesiącu) będą wpływały dochody z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty przynajmniej jednego z Kredytobiorców lub środki w wysokości minimalnej równej dwukrotności bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu, wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 167 500 zł, całkowita kwota kredytu 134 000 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie zmienne 4,01% w skali roku (w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,72% wg stanu na dzień 28.12.2018 r. oraz marża 2,29 p.p. – marża jest podwyższana o 1,15 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 54 919,61 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 52 520,61zł, opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki 300 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł, koszt posiadania Konta Aktywnego w całym okresie kredytowania 2080 zł (przy założeniu, że brak jest comiesięcznego wpływu na konto w wysokości min. 1500 zł i w danym miesiącu nie zostały zaksięgowane transakcje bezgotówkowe za pomocą kart debetowych wydanych do konta na łączną kwotę min. 500 zł – w przeciwnym razie konto prowadzone jest przez Bank bezpłatnie)), całkowita kwota do zapłaty 188 919,61 zł, wysokość 207 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 894,89 zł każda (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 976,01 zł), ostatnia 208 rata 893,81zł.
W przypadku kredytu hipotecznego „Cztery kąty”, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu stawki WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Zmienna stawka WIBOR 3M obliczona jest jako średnia arytmetyczna notowań z ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego.
Konto Aktywne to rachunek płatniczy. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank – nie dotyczy niezabudowanych nieruchomości). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez Bank.
Kalkulacja została dokonana na dzień 28.12.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 28.12.2018 r.

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
  2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
  7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
+ działalność gospodarcza (karta podatkowa)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
  3. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
   • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28
  2. umowy najmu / dzierżawy