Menu

Kredyt hipoteczny CZTERY KĄTY

Sfinansuj swoje potrzeby mieszkaniowe
i zbuduj z nami swoje marzenia

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu  0%
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,84 p.p .*
 • finansowanie nawet do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • okres kredytowania do 30 lat
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • RRSO tylko 7,24%


* Wysokość marży uzależniona jest od: wysokości wkładu własnego, rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.


Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego „Cztery kąty” zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 7,24%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 165 788,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 205 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,94% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 4,77% wg stanu na dzień 29.04.2022 r. oraz marża 2,24 p. p. – marża jest podwyższana o 1,15 p. p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 207 235,00 zł. Całkowity koszt kredytu 118 476,05 zł (w tym: 0 zł prowizja za udzielenie kredytu, 118 157,05 zł odsetki, 300 zł opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki, 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty 284 264,05 zł, wysokość 204 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 1 382,77 zł każda (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 494,73 zł), ostatnia 205 rata 1 383,54 zł.

W przypadku kredytu hipotecznego „Cztery kąty”, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Konto Mobilne to rachunek płatniczy. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank – nie dotyczy niezabudowanych nieruchomości). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez Bank.


Kalkulacja została dokonana na dzień 29.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są na www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 29.04.2022 r.

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. umowa o pracę na czas nieokreślony: zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, występujących zajęciach egzekucyjnych lub
  2. umowa o pracę zawarta na czas określony lub w przypadku zmiany zakładu pracy: dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. 2 umowy o pracę zawierane kolejno po sobie lub umowa o prace i umowa zlecenie / umowa o dzieło / kontrakt / inny dokument potwierdzający zachowanie ciągłości pracy (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca lub
  3. gdy klient był już kredytowany przez Bank: historia z rachunku bankowego (ROR w Banku Spółdzielczym w Brodnicy), na który wpływa wynagrodzenie od co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, wraz z potwierdzeniem okresu zatrudnienia, na podstawione zaświadczenia o zatrudnieniu, które jest już w dokumentacji kredytowej (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 rok ),
  4. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu, wystawione rachunki zawierane kolejno po sobie za co najmniej 2 okresy zatrudnienia (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca,
  2. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z ZUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami do ZUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku zamiast dowodów zapłaty),
  4. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  5. dokumenty potwierdzające dochody:
   • klient prowadzący pełną rachunkowość: rachunek wyników zgodny z Ustawą o rachunkowości lub na druku Banku - za okres bieżący tj narastająco za okres do końca ostatniego kwartału (w przypadku gdy wniosek złożony jest w o miesiącu następującym po danym kwartale, akceptuje się dane za okres przedostatniego kwartału) oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub UPO,
   • klient prowadzący inna formę rachunkowości: wydruk z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub informacja o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie, na druku Banku - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy
   • każdy klient: PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu lub decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym (załącznik do Metodologii oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy),
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy,
  3. zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami do KRUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku z innego banku zamiast dowodów zapłaty);
  4. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28, wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia,
  2. umowy najmu / dzierżawy
  3. historia rachunku bankowego na który wpływają dochody z tytułu najmu za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych
+ zatrudnienie za granicą Polski

  1. zaświadczenie o zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. zeznanie podatkowe,
  4. historia rachunku bankowego, potwierdzająca wysokość wynagrodzenia.
+ diety i delegacje służbowe

  1. historia rachunku bankowego na który wpływają diety z tytułu delegacji za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych oraz
  2. zestawienie diet, delegacji służbowych sporządzone przez pracodawcę za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, lub w rozbiciu na poszczególne miesiące lub
  3. zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informację o wysokości wypłaconych diet za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,