Menu

Kredyt hipoteczny CZTERY KĄTY

Sfinansuj swoje potrzeby mieszkaniowe
i zbuduj z nami swoje marzenia

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu od 0 %*
 • prowizja za wcześniejszą spłatę 0%
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,69 p.p .**
 • finansowanie nawet do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • okres kredytowania do 25 lat
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • RRSO tylko 4,48%

* Wysokość prowizji uzależniona jest od: rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu, wysokości marży oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.
** Wysokość marży uzależniona jest od: wysokości wkładu własnego, rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu, wysokości prowizji oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.


Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), w przypadku posiadania przez minimum jednego Kredytobiorcę Konta Aktywnego, na które regularnie (tj. min. 1 x w miesiącu) będą wpływały dochody z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty przynajmniej jednego z Kredytobiorców lub środki w wysokości minimalnej równej dwukrotności bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu, wynosi 4,48% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu na dzień 21.07.2017 r.). Kredyt wypłacony jednorazowo. Okres kredytowania 192 miesiące. Całkowita kwota kredytu wynosi 105 174 zł, całkowita kwota do zapłaty 146 059,97 zł, oprocentowanie zmienne 4,02% (marża 2,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu 40 885,97 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1 051,74 zł odsetki 37 595,23 zł, opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki 300 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł); 192 miesięczne raty równe w wysokości 743,59 zł, koszt posiadania Konta Aktywnego w całym okresie kredytowania 1 920 zł (przy założeniu, że brak jest comiesięcznego wpływu na konto w wysokości min. 1 500 zł i w danym miesiącu nie zostały zaksięgowane transakcje bezgotówkowe za pomocą kart debetowych wydanych do konta na łączną kwotę min. 500 zł – w przeciwnym razie konto prowadzone jest przez Bank bezpłatnie).
Zmienna stawka WIBOR 3M obliczona jest jako średnia arytmetyczna notowań z ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że wartość zabezpieczenia kredytu wynosi 131 468 zł i zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank – nie dotyczy niezabudowanych nieruchomości).Do uzyskania kredytu na warunkach określonych w reklamie niezbędne jest ustanowienie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o dokonaniu wpisu hipoteki) oraz dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie. Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez Bank.
W przypadku kredytu hipotecznego „Cztery kąty”, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu stawki WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 01.08.2017 r.

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
  2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
  7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
+ działalność gospodarcza (karta podatkowa)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
  3. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
   • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28
  2. umowy najmu / dzierżawy

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,