Menu

Kredyt Mieszkaniowy

Sfinansuj swoje potrzeby mieszkaniowe i zbuduj z nami swoje marzenia.

Najważniejsze korzyści

 • prowizja za udzielenie kredytu 0 %
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,69 p.p .*
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 80% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu lub
  • 90% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu - dla kredytu udzielonego z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego
 • okres kredytowania do 25 lat
 • RRSO:
  • 4,47% — w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego w Banku
  • 4,73% — w przypadku braku ww. rachunku
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • oferta ważna do dnia 31.07.2017 r.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową,
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), w przypadku posiadania przez minimum jednego Kredytobiorcę Konta Aktywnego, na które regularnie (tj. min. 1x w miesiącu) będą wpływały dochody z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty przynajmniej jednego z Kredytobiorców lub środki w wysokości minimalnej równej dwukrotności bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu, wynosi 4,47% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 11.04.2017 r.). Całkowita kwota kredytu wynosi 78 729,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 105 481,33 zł, oprocentowanie zmienne 4,02 % (marża 2,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu 26 751,72 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 24 506,72 zł, koszt posiadania Konta Aktywnego w całym okresie kredytowania 1 690 zł, ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy wg oferty dostępnej w Banku 236 zł (za 3 miesiące), opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki 300 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł); 169 miesięcznych rat równych w wysokości 610,86 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że wartość zabezpieczenia kredytu wynosi 98 412,01 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,73 % i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 11.04.2017 r.). Całkowita kwota kredytu wynosi 78 729,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 107 127,27 zł, oprocentowanie zmienne 4,52 % (marża 2,79 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu 28 397,66 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 27 842,66 zł, ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy wg oferty dostępnej w Banku 236 zł (za 3 miesiące), opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki 300 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł); 169 miesięcznych rat równych w wysokości 630,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że wartość zabezpieczenia kredytu wynosi 98 412,01 zł.

* Wysokość marży uzależniona jest od wysokości wkładu własnego i skorzystania przez Kredytobiorcę z dobrowolnych produktów/usług oferowanych w Banku.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych dla klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń, dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu oraz wystawione rachunki,
  2. lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza (pełna sprawozdawczość)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. sprawozdanie F-01wedgług wzoru GUS lub pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe,
  7. CIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalność gospodarcza (podatkowa księga przychodów i rozchodów

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres trzech ostatnich pełnych miesięcy kalendarzowych - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy faktu jego złożenia.
+ działalnośc gospodarcza (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. pisemne oświadczenie o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - podpisane przez osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub biuro rachunkowe i przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  7. w sytuacjach uzasadnionych według oceny Oddziału: ewidencja przychodów (do wglądu),
  8. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy.
+ działalność gospodarcza (karta podatkowa)

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności US przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  4. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami, jeżeli składki z tytułu regulowania płatności ZUS/KRUS przelewane są z rachunku w Banku krócej niż 3 miesiące,
  5. zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu,
  6. decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. uproszczoną informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym klienta o wysokości dochodów netto z gospodarstwa rolnego za ostatni rok
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy
  3. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS,
   • w sytuacjach uzasadnionych właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • w sytuacjach uzasadnionych inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28
  2. umowy najmu / dzierżawy

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,