Menu

Kredyt Zimowy

Atrakcyjny, prosty i wygodny kredyt gotówkowy
na dowolny cel konsumpcyjny.
Wypłata gotówki nawet w 1 dzień 

Najważniejsze korzyści:

 • kwota kredytu od 1000 zł do 30 000 zł
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu  od 5%
 • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu
 • RRSO tylko 14,50%


Przykładowa wysokość raty miesięcznej:

Kwota kredytu 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy
1 000 zł 87,10 zł 45,34  zł 31,45  zł
5 000 zł 435,50  zł 226,68  zł 157,24  zł
17 000 zł 1 480,69  zł 770,73  zł 534,60  złRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 14,50% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 400,00 zł na 23 miesiące z oprocentowaniem zmiennym 8,24% w skali roku (co stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M 0,24% wg stanu na dzień 15.11.2021 r. oraz marży 8 p.p.). Wysokość 22 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 254,61 zł każda oraz ostatnia 23 rata wyrównawcza wynosi 254,69 zł. Całkowity koszt kredytu 726,11 zł (w tym: 270,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 456,11 zł odsetki). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6 126,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela (odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia) akceptowanego przez Bank.

Przy stosowaniu zmiennego oprocentowania występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu stawki WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Zmienna stawka WIBOR 3M obliczona jest jako średnia arytmetyczna notowań z ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu,  a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 15.11.2021 r.

Jak uzyskać ?? Pokaż

Odwiedź oddział Banku

Podstawowym dokumentem wymaganym od Wnioskodawcy jest dowód osobisty.

Wykaz dokumentów w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

+ umowa o pracę

  1. umowa o pracę na czas nieokreślony: zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, występujących zajęciach egzekucyjnych lub
  2. umowa o pracę zawarta na czas określony lub w przypadku zmiany zakładu pracy: dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. 2 umowy o pracę zawierane kolejno po sobie lub umowa o prace i umowa zlecenie / umowa o dzieło / kontrakt / inny dokument potwierdzający zachowanie ciągłości pracy (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca lub
  3. gdy klient był już kredytowany przez Bank: historia z rachunku bankowego (ROR w Banku Spółdzielczym w Brodnicy), na który wpływa wynagrodzenie od co najmniej za 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, wraz z potwierdzeniem okresu zatrudnienia, na podstawione zaświadczenia o zatrudnieniu, które jest już w dokumentacji kredytowej (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 rok ),
  4. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt

  1. dokumenty potwierdzające ciągłość pracy w co najmniej dwóch okresach zatrudnienia tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktu, wystawione rachunki zawierane kolejno po sobie za co najmniej 2 okresy zatrudnienia (pod warunkiem iż udokumentowany okres pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca,
  2. w sytuacjach uzasadnionych PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia.
+ renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny

  1. decyzja o przyznaniu świadczenia lub inny dokument informujący o okresie na jaki renta została przyznana, w przypadku rencisty przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub
  2. ostatnia waloryzacja renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego,
  3. ostatni lub przedostatni odcinek renty/emerytury/ zasiłku przedemerytalnego, lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa renta/emerytura/zasiłek przedemerytalny, za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie na rachunek lub zaświadczenie wystawione przez organ, który przyznał świadczenie,
  4. w przypadku emerytury/ renty zagranicznej – decyzja o przyznaniu emerytury/ renty lub dokument określający wysokość dochodu i podatku obliczonego przez bank realizujący świadczenie (dokument taki wymaga tłumaczenia na język polski),
  5. w sytuacjach uzasadnionych dodatkowo PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto.
+ działalność gospodarcza

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z ZUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami do ZUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku zamiast dowodów zapłaty),
  4. informacja o obrotach na firmowym rachunku bieżącym za okres ostatnich 12 miesięcy,
  5. dokumenty potwierdzające dochody:
   • klient prowadzący pełną rachunkowość: rachunek wyników zgodny z Ustawą o rachunkowości lub na druku Banku - za okres bieżący tj narastająco za okres do końca ostatniego kwartału (w przypadku gdy wniosek złożony jest w o miesiącu następującym po danym kwartale, akceptuje się dane za okres przedostatniego kwartału) oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy lub UPO,
   • klient prowadzący inna formę rachunkowości: wydruk z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub informacja o przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie, na druku Banku - narastająco za okres pełnych miesięcy kalendarzowych od początku roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz za 2 ostatnie lata kalendarzowe, podpisane przez wnioskodawcę lub inną osobę prowadzącą rachunkowość wnioskodawcy
   • każdy klient: PIT za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia lub zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu lub decyzja wydana przez Urząd Skarbowy ustalająca na dany rok podatkowy wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
+ gospodarstwo rolne

  1. informację ekonomiczną o gospodarstwie rolnym (załącznik do Metodologii oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy),
  2. nakaz płatniczy podatku rolnego (do wglądu) łącznie z dokumentem stwierdzającym brak zaległości w opłacaniu podatku rolnego tj. ostatni dowód wpłaty podatku rolnego lub aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez właściwy Urząd Gminy,
  3. zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami, w okresie zagrożenia epidemicznego pandemią COViD 19 dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami do KRUS wraz z dowodami zapłaty za okres ostatnich 3 płatności (możliwe jest wykorzystanie informacji o płatnościach z historii rachunku z innego banku zamiast dowodów zapłaty);
  4. w sytuacjach uzasadnionych:
   • informacja o obrotach na rachunku bankowym w innym banku za okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • właściwy PIT za ubiegły rok, w razie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
   • inne dokumenty uzgodnione z Bankiem, w tym w szczególności rachunki, faktury związane z prowadzoną przez klienta działalnością, księgi rachunkowe gospodarstwa, jeżeli są prowadzone.
+ Wynajem nieruchomości

  1. PIT 26 lub PIT 28, wraz z potwierdzeniem faktu jego złożenia,
  2. umowy najmu / dzierżawy
  3. historia rachunku bankowego na który wpływają dochody z tytułu najmu za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych
+ zatrudnienie za granicą Polski

  1. zaświadczenie o zawierające m.in.: informacje o okresie zatrudnienia, okresie wypowiedzenia, wysokości dochodów netto za okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, występujących zajęciach egzekucyjnych,
  2. lub dokumenty potwierdzające ciągłość pracy oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za okres co najmniej 1 miesiąca, w przypadku zmiany zakładu pracy,
  3. zeznanie podatkowe,
  4. historia rachunku bankowego, potwierdzająca wysokość wynagrodzenia.
+ diety i delegacje służbowe

  1. historia rachunku bankowego na który wpływają diety z tytułu delegacji za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych oraz
  2. zestawienie diet, delegacji służbowych sporządzone przez pracodawcę za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych, lub w rozbiciu na poszczególne miesiące lub
  3. zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informację o wysokości wypłaconych diet za okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych lub 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych

UWAGA:
Po wstępnej ocenie Wnioskodawcy przez pracownika Banku istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów określonych zastępując je oświadczeniem o dochodach,