Menu

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na kilka miesięcy. Nie oznacza to jednak, że zawieszonych rat nie będzie trzeba już nigdy spłacać. Zawieszenie powoduje, że okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.


Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą:

 • rat kapitałowo-odsetkowych - gdy Twój kredyt jest już wypłacony w całości
 • rat odsetkowych – gdy Twój kredyt jest jeszcze w trakcie wypłaty transzKto może się starać o zawieszenie rat? Pokaż

Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego może się starać każdy, kto spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r. , których ostateczny termin spłaty przypada po 31 grudnia 2022 r.

UWAGA! Z wakacji można skorzystać tylko dla jednego kredytu.


Na jaki okres można zawiesić spłatę? Pokaż

Spłatę kredytu można zawiesić maksymalnie przez 8 miesięcy . Są to:

 • sierpień i wrzesień 2022 r.
 • 2 dowolnie wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r.
 • i po jednym dowolnie wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.


Ile zapłacisz za wakacje kredytowe? Pokaż

Wakacje kredytowe są bezpłatne . Za złożenie i rozpatrzenie wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu zostaje zawieszona spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie może w tym czasie pobierać też żadnych innych opłat z wyjątkiem tych wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu. Wysokość opłat ubezpieczeniowych powiązanych z Umową kredytu wynika z umowy zawartej przez Ciebie z towarzystwem ubezpieczeniowym.


Jak ubiegać się o wakacje kredytowe? Pokaż

Aby ubiegać się o wakacje kredytowe wystarczy złożyć wniosek do banku.


Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Pokaż

Wniosek możesz złożyć w następującej formie:

+ za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI)

  • KROK 1 – uzupełnij poniższy wniosek  (PDF)
  • KROK 2 – zapisz uzupełniony wniosek jako plik .pdf
  • KROK 3 – zaloguj się do SBI i menu po lewej stronie wybierz „Wnioski”
  • KROK 4 – kliknij w przycisk „Złóż wniosek” a następnie wybierz „Wnioski różne” oraz „Wniosek o wakacje kredytowe”
  • KROK 5 – dołącz jako załącznik zapisany plik .pdf - uzupełniony wniosek o wakacje kredytowe,
  • KROK 6 – kliknij przycisk „Wyślij” a następnie potwierdź kodem sms lub za pomocą aplikacji mobilnej złożenie wniosku.
+ mailowo

przesyłając skan/zdjęcie podpisanego własnoręcznie wniosku lub wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Konsumenta na adres: wakacje.kredytowe@bsbrodnica.pl

  • KROK 1 – uzupełnij poniższy wniosek  (PDF)
  • KROK 2 – wydrukuj wniosek i podpisz zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku, bądź zgodnie z podpisem złożonym na umowie kredytowej
  • KROK 3 – prześlij skan bądź zdjęcie wniosku adres e-mail: wakacje.kredytowe@bsbrodnica.pl
+ pisemnie w dowolnej placówce Banku

adresy wszystkich placówek znajdziesz klikjąc w link: https://www.bsbrodnica.pl/placowki-i-bankomaty

+ pocztą tradycyjną

przesyłając na adres Banku: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wakacje kredytowe”

We wniosku należy wskazać: dane swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres lub okresy zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. WAŻNE! Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Od kiedy można zawiesić spłatę rat? Pokaż

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej do banku i obejmą okres w nim wskazany.
Bank w ciągu 21 dni prześle potwierdzenie otrzymania wniosku, jak również informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia.

UWAGA!
Wniosek o zawieszenie raty powinien być złożony najpóźniej w dniu płatności raty. Zachęcamy jednak aby zrobić to kilka dni wcześniej.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć jednorazowo na wszystkie okresy, bądź odrębnie za każdy okres.


Dodatkowe informacje Pokaż
 • W czasie wakacji kredytowych możesz wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
 • Z ustawowych wakacji kredytowych możesz skorzystać także jeśli korzystasz już z innych wakacji kredytowych – na przykład wakacji regulaminowych lub związanych z COVID-19. W takim przypadku jednak ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie.


W przypadku pytań dotyczących wakacji kredytowych zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod nr tel. 56 493 00 46

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcy.