Kredyty_Gwarancje-DE-MINIMIS_650x335.png

Ustawowe wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na kilka miesięcy. Nie oznacza to jednak, że zawieszonych rat nie będzie trzeba już nigdy spłacać. Zawieszenie powoduje, że okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

 

Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą:

 • rat kapitałowo-odsetkowych   –    gdy Twój kredyt jest już wypłacony w całości

 • rat odsetkowych                               –     gdy Twój kredyt jest jeszcze w trakcie wypłaty transz

Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego może się starać każdy, kto spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r.
Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w 2024 r. możesz skorzystać jeśli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na Twoje cele mieszkaniowe nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przekracza 30% lub
 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. i Karcie Dużej Rodziny, spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawyUWAGA! Z wakacji można skorzystać tylko dla jednego kredytu.

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

Wzór

RdD = rata Twojego kredytu hipotecznego / miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Przykład wyliczenia wskaźnika RdD:

 • zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia niniejszego wniosku (osobno dla każdego miesiąca),
 • dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód z danego miesiąca i pomnóż przez 100, by uzyskać wynik w procentach (np. za luty 3 000 zł/6 500 zł * 100 = 0,4615 * 100 = 46,15%, za marzec 3 000 zł / 7 000 zł = 0,4286 * 100 = 42,86%, za kwiecień 3 000 zł / 7 200 zł = 0,4167 * 100 = 41,67% ),
 • oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (tj. 46,15% + 42,86% + 41,67% / 3 = 43, 56%),
 • jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30% masz prawo skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w 2024 r.

Dla wyliczenia wskaźnika RdD za miesiące objęte zawieszeniem spłaty kredytu hipotecznego, uwzględnij raty kredytu, które byłyby płatne zgodnie z harmonogramem, gdyby zawieszenia nie było.

Spłatę kredytu można zawiesić maksymalnie przez 4 miesięcy. Są to:

 • 2 dowolnie wybrane miesiące w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
 • 2 dowolnie wybrane miesiące w okresie od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r.

Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Wakacje kredytowe są bezpłatne . Za złożenie i rozpatrzenie wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu zostaje zawieszona spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie może w tym czasie pobierać też żadnych innych opłat z wyjątkiem tych wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu. Wysokość opłat ubezpieczeniowych powiązanych z Umową kredytu wynika z umowy zawartej przez Ciebie z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Aby ubiegać się o wakacje kredytowe wystarczy złożyć wniosek do banku.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?


Wniosek możesz złożyć w następującej formie:

 

Wnioski o Wakacje Kredytowe przyjmujemy od 15 maja 2024 r.

 • IkonyKrokowe_50x50_1.pngzapoznaj się z „Wyjaśnieniami dotyczącymi Wakacji Kredytowych 2024”, które zawierają informacje o tym jak sprawdzić poprawnie spełnienie kryteriów
 • IkonyKrokowe_50x50_2.pnguzupełnij poniższy wniosek  (PDF)
 • IkonyKrokowe_50x50_3.pngzapisz uzupełniony wniosek jako plik .pdf
 • IkonyKrokowe_50x50_4.png zaloguj się do SBI i menu po lewej stronie wybierz „Wnioski"
 • IkonyKrokowe_50x50_5.pngkliknij w przycisk „Złóż wniosek” a następnie wybierz „Wnioski różne” oraz „Wniosek o wakacje kredytowe”
 • IkonyKrokowe_50x50_6.png dołącz jako załącznik zapisany plik .pdf - uzupełniony wniosek o wakacje kredytowe,
 • IkonyKrokowe_50x50_7.png kliknij przycisk "Wyślij” a następnie potwierdź kodem sms lub za pomocą aplikacji mobilnej złożenie wniosku.

 

przesyłając skan/zdjęcie podpisanego własnoręcznie wniosku lub wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Konsumenta na adres: [email protected]

 

adresy wszystkich placówek znajdziesz klikjąc w link:  https://www.bsbrodnica.pl/klienci-indywidualni/placowki-i-bankomaty/

 

 

 

 

przesyłając na adres Banku: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wakacje kredytowe”

 

przesyłając na adres Banku: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wakacje kredytowe”


Od kiedy można zawiesić spłatę rat?

 

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej do banku i obejmą okres w nim wskazany. Bank w ciągu 21 dni prześle potwierdzenie otrzymanie wniosku, jak również informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia.

UWAGA!

Wniosek o zawieszenie raty powinien być złożony najpóźniej w dniu płatności raty. Zachęcamy jednak aby zrobić to kilka dni wcześniej. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć jednorazowo na wszystkie okresy, bądź odrębnie za każdy okres.Dodatkowe informacje


 • W czasie wakacji kredytowych możesz wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu.

 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga zawierania aneksu do umowy.

W przypadku pytań dotyczących wakacji kredytowych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu tel. 56 49 131 42