Tarcza finansowa 1.0

Decyzje o umorzeniu i harmonogram spłaty


Informujemy, że decyzje podjęte przez PFR o umorzeniu całości/części subwencji znajdą Państwo w bankowości internetowej Banku.

W tym celu po zalogowaniu do bankowości internetowej Banku należy postępować zgodnie z poniższą ścieżką:

 • Tarcza Finansowa PFR
 • Klawisz Lista wniosków
 • Tarcza Finansowa Mikrofirm/MSP - z belki rozwijalnej wybrać złożony wniosek o tarczę 2.0
 • Umorzenia- Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MSP – z belki rozwijalnej wybrać właściwy wniosek o umorzenie
 • Decyzja podjęta przez PFR jest załączona w formacie dokumentu pdf

UWAGA: Zdarzają się sytuacje, gdy decyzja znajduje się pod pozycją Wnioski 500+/300+. Wówczas po przejściu do platformy Eximee należy wybrać opcję sprawdź status złożonego wniosku. Następnie należy postępować wg kroków określonych w punktach 3-5.

Dla Beneficjentów, którzy otrzymali decyzje o częściowym umorzeniu subwencji zostały zamieszczone w bankowości internetowej harmonogramy spłaty nieumorzonej części subwencji. Harmonogramy znajdą Państwo w pozycji Tarcza Finansowa PFR, wybierając harmonogramy spłat.

W harmonogramie znajdą Państwo kwoty rat wraz z podanymi terminami ich spłaty, a także numer rachunku, na który należy przekazać ww. kwoty. Na potrzeby obsługi procesu spłaty subwencji zostały utworzone bezpłatne, dedykowane rachunki bieżące.


Procedura resetu, postępowania wyjaśniające i zgłoszenia informacyjne

 

Informujemy, że PFR wdrożył dla Beneficjentów, którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach Tarczy 1.0 oraz złożyli wniosek o umorzenie możliwość skorzystania z:

 • procedury resetu
 • postępowania wyjaśniającego w ramach procesu reklamacyjnego
 • procedury zgłoszeń informacyjnych

Procedura resetu:


Dotyczy przypadków błędnego wypełnienia wniosków, do których PFR nie wydał jeszcze decyzji umorzeniowej. Jej głównym założeniem jest umożliwienie Beneficjentowi ponowne złożenie wniosku oświadczenie o rozliczeniu subwencji, resetując automatycznie wniosek błędnie wypełniony.

PFR opracował zamknięty katalog błędów, które uznał za krytyczne i tym samym kwalifikujące Beneficjenta do powtórnego złożenia wniosku. Należą do nich:

 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej zaznaczone na NIE - par. 1 ust. 2 Oświadczenia o rozliczeniu subwencji
 • oświadczenie o rozliczeniu/wydatkowaniu subwencji zaznaczone na NIE - par 1. ust. 5 Oświadczenia o rozliczeniu subwencji
 • błędnie oznaczone oświadczenie retrospektywne o właściwym umocowaniu – par. 1 ust. 3 Oświadczenia o rozliczeniu subwencji:
 • błędne oznaczenie w zakresie oświadczenia o przeniesieniu rezydencji – par. 1 ust. 4 Oświadczenia o rozliczeniu subwencji:
 • oświadczenie o “przeżyciu” firmy zaznaczone na NIE – par. 2 ust. 1 Oświadczenia o rozliczeniu subwencji
 • błędne oznaczenie w zakresie oświadczenia o wysokości Straty dla MŚP – par. 3 ust. 4 Oświadczenia
 • błędne oznaczenie w zakresie oświadczenia o maksymalnej kwocie umorzenia – par. 1 ust. 7 Oświadczenia
 • oświadczenie które ma błąd w jednym z oświadczeń dla firmy, której bezspornie należy się umorzenie 100% - dotyczy zestawu oświadczeń z par. 4 Oświadczenia o rozliczeniu, ustępy: 1.a, 1.b, oraz 5.

Aby dokonać resetu złożonego wniosku Beneficjent jest zobowiązany wypełnić formularz oraz przesłać go/przekazać do swojego doradcy w placówce. Formularz powinien być podpisany przez osobę, która złożyła błędny wniosek o umorzenie.

Druk formularza resetu


Postępowanie wyjaśniające:

Z procedury wyjaśniającej mogą przystąpić Beneficjenci Tarczy Finansowej 1.0., którzy:

 • złożyli Oświadczenie o rozliczeniu subwencji, jednocześnie korygując dane zaproponowane przez PFR we wniosku predefiniowanym, które to nie zostały uwzględnione przez PFR w wydanej decyzji umorzeniowej;
 • nie złożyli Oświadczenia o rozliczeniu subwencji, a PFR wydał decyzję umorzeniową na podstawie danych przygotowanych dla nich we wniosku predefiniowanym;
 • złożyli w Banku w ciągu 10 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji umorzeniowej formularz zgłoszeń zawierający wyczerpujący opis stanu faktycznego wraz z wyraźnym wskazaniem oczekiwanego przez Zgłaszającego sposobu rozstrzygnięcia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

UWAGA: W przypadku złożenia przez Osobę Upoważnioną Oświadczenia o Rozliczeniu w treści odpowiadającej propozycji PFR kwota umorzenia wskazana w treści Decyzji nie może być zakwestionowana w ramach postępowania wyjaśniającego, z uwagi na jej bezsporność.


Przykładowe rodzaje zgłoszeń w ramach postępowania wyjaśniającego:

Kategoria Podkategoria Opis Wymagane dokumenty
Utrzymanie działalności przez 12 m-cy Przekształcenie ze zmianą NIP Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż uległ przekształceniu, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi (tj. pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu), w wyniku którego zmianie uległ również numer NIP. PFR określi czy dane Zgłoszenie wymaga kalkulacji indywidualnej w zakresie wysokości umorzenia subwencji. W Zgłoszeniu należy określić rodzaj oraz datę przekształcenia. Istotą przekształcenia jest sukcesja uniwersalna tj. następuje kontynuacja działalności. Informacja o przekształceniu jest publikowana w rejestrze przedsiębiorców KRS lub w CEIDG. Kontynuacja działalności nie następuje w przypadku: zbycia przedsiębiorstwa, darowizny przedsiębiorstwa, aportu przedsiębiorstwa (tj. wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jako pokrycie wkładu wspólnika). Możliwe scenariusze przekształceń:
 • Z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Podział spółki zgodnie z art. 528 Kodeksu Spółek Handlowych;
 • Połączenie w trybie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych.
Formularz zgłoszeń
Informacja o imionach i nazwiskach/nazwach wraz z numerami NIP wszystkich wspólników bądź numerami KRS również tych nieujawnionych w rejestrach online Inne dokumenty na wezwanie PFR
  Przekształcenie bez zmiany NIP Kategoria, w której Beneficjent informuje, iż uległ przekształceniu, podziałowi lub połączeniu (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi (tj. pomiędzy dniem uzyskania Subwencji Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu), w wyniku którego nie uległ zmianie numer NIP. PFR określi czy dane Zgłoszenie wymaga kalkulacji indywidualnej w zakresie wysokości umorzenia subwencji. W Zgłoszeniu należy określić rodzaj oraz datę przekształcenia. Istotą przekształcenia jest sukcesja uniwersalna, tj. następuje kontynuacja działalności. Informacja o przekształceniu jest publikowana w rejestrze Przedsiębiorców KRS. Kontynuacja działalności nie następuje w przypadku: zbycia przedsiębiorstwa, darowizny przedsiębiorstwa, aportu przedsiębiorstwa (tj. wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jako pokrycie wkładu wspólnika). Możliwe scenariusze przekształceń:
 • Ze spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego;
 • Ze spółki cywilnej w spółkę handlową.
Formularz zgłoszeń
Informacja o imionach i nazwiskach/nazwach wraz z numerami NIP wszystkich wspólników bądź numerami KRS również tych nieujawnionych w rejestrach online Inne dokumenty na wezwanie PFR
  Przedsiębiorstwa wielooddziałowe Kategoria, w której Beneficjent informuje, że do wyliczenia wysokości zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej nie uwzględniono danych finansowych i/lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów (oddziałów przedsiębiorstwa). PFR określi czy dane Zgłoszenie wymaga kalkulacji indywidualnej w zakresie wysokości umorzenia subwencji. Formularz złoszeń
Pełny odpis z KRS (format pdf).
  Restrukturyzacja Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż został wezwany do zwrotu całości środków w związku z odrzuceniem Oświadczenia o Rozliczeniu skutkującym nieprzyznaniem umorzenia, ze względu na zweryfikowane przez PFR otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego w okresie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi. Formularz zgłoszeń
Aktualny odpis z CEIDG lub KRS;
Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (jeśli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego był składany);
Postanowienie sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bądź wydruk z MSiG zawierający ogłoszenie/obwieszczenie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
  Zawieszenie działalności Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż został wezwany do zwrotu całości środków w związku z odrzuceniem Oświadczenia o Rozliczeniu skutkującym nieprzyznaniem umorzenia, ze względu na zweryfikowane przez PFR zawieszenie prowadzenia działalności w okresie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi. Formularz złoszeń
Aktualny odpis z CEIDG lub KRS;
Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wraz z załącznikami.
  Brak umorzenia – decyzja negatywna Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż został wezwany do zwrotu całości środków w związku z odrzuceniem Oświadczenia o Rozliczeniu skutkującym nieprzyznaniem umorzenia, ze względu na niedotrzymanie Warunków umorzenia wskazanych w Regulaminie. Formularz zgłoszeń
Aktualny odpis z CEIDG lub KRS;
postanowienie sądu odrzucające albo oddalające wniosek w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji.
Redukcja zatrudnienia Średnioroczne zatrudnienie Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż nie otrzymał pełnej wnioskowanej kwoty umorzenia subwencji ze względu na rozbieżności pomiędzy wskazaną w Oświadczeniu o Rozliczeniu liczbą Pracowników, a danymi znajdującymi się w systemach ZUS. Kategoria dotyczy rozbieżności w zakresie średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę założenia wniosku o Subwencję Finansową. Formularz zgłoszeń
Dokumenty potwierdzające różnice pomiędzy zweryfikowaną przez PFR liczbą pracowników, a stanem faktycznym, tj.:
 • potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR do rozpatrzenia Oświadczenia o Rozliczeniu (RD-PFR);
 • aktualne dokumenty ZUS RCA dla każdego z Pracowników obejmujące okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o Subwencję Finansową.
W przypadku nieotrzymania stosownych dokumentów z Instytucji Zewnętrznych w maksymalnym wskazanym w Regulaminie terminie na wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego, do Zgłoszenia Kwalifikowanego należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w określonym urzędzie/instytucji o wydanie tych dokumentów, tj. (i) dla wniosków składanych osobiście - kopia złożonego dokumentu wraz z prezentatą, lub (ii) dla wniosków składanych drogą elektroniczną - UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).
  Podstawa wyliczenia spadku zatrudnienia Kategoria, w której Beneficjent informuje PFR, iż nie otrzymał pełnej wnioskowanej kwoty umorzenia subwencji ze względu na rozbieżności pomiędzy wskazaną w Oświadczeniu o Rozliczeniu liczbą Pracowników, a danymi znajdującymi się w systemach ZUS. Kategoria dotyczy rozbieżności w liczbie Pracowników (i) na których Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową w przypadku, gdy Beneficjentem jest Mikroprzedsiębiorca lub (ii) na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. w przypadku MŚP. Formularz zgłoszeń
Dokumenty potwierdzające różnice pomiędzy zweryfikowaną przez PFR liczbą pracowników, a stanem faktycznym, tj.:
 • potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR do rozpatrzenia Oświadczenia o Rozliczeniu (RD-PFR);
 • aktualne dokumenty ZUS RCA dla każdego z pracowników obejmujące swym zakresem (i) koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w przypadku Mikroprzedsiębiorstwa lub (ii) dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. w przypadku MŚP.
W przypadku nieotrzymania stosownych dokumentów z Instytucji Zewnętrznych w maksymalnym wskazanym w Regulaminie terminie na wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego, do Zgłoszenia Kwalifikowanego należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w określonym urzędzie/instytucji o wydanie tych dokumentów, tj. (i) dla wniosków składanych osobiście - kopia złożonego dokumentu wraz z prezentatą, lub (ii) dla wniosków składanych drogą elektroniczną - UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).
Strata gotówkowa – MŚP Błędnie wyliczona strata Kategoria, w której Beneficjent informuje, iż nie otrzymał pełnej wnioskowanej kwoty umorzenia subwencji ze względu na podanie w Oświadczeniu o Rozliczeniu błędnych danych dotyczących skumulowanej straty gotówkowej. Formularz zgłoszeń
Oświadczenie dotyczące prawidłowej wysokości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży;
Dokumenty potwierdzające kwotę straty gotówkowej wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, tj.:
 • rachunek zysków i strat; lub
 • księga przychodów i rozchodów; lub
 • dokumenty potwierdzające spadek przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
Umorzenia 100% Rozbieżności w walidacji kodu PKD Kategoria, w której Beneficjent informuje, iż nie otrzymał pełnej wnioskowanej kwoty umorzenia subwencji ze względu na rozbieżności dotyczące walidacji kodów PKD uprawniających do umorzenia 100% Subwencji Finansowej. Kody PKD weryfikowane są na podstawie danych z baz CEIDG lub KRS. Formularz zgłoszeń
Dokumenty zaświadczające prowadzenie działalności w zakresie odpowiedniego kodu PKD, tj.:
 • aktualny wydruk z CEIDG lub pełny wydruk z rejestru przedsiębiorców KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w przypadku rozbieżności w walidacji kodu PKD, których przyczyną była zmiana kodu PKD nieuwidoczniona we właściwym rejestrze:
  • w dniu złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu – dodatkowo należy dołączyć odpis wniosku o dokonanie zmian we właściwym rejestrze, przy czym wniosek o zmianę musiał być złożony przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu;
  • na dzień 31 grudnia 2019 roku – dodatkowo należy dołączyć odpis wniosku o dokonanie zmian we właściwym rejestrze, przy czym wniosek o zmianę musiał być złożony przed dniem 31 grudnia 2019 roku;
 • wszystkie paragony i faktury za ostatni kwartał 2019 roku i pierwszy kwartał roku 2020 dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług w ramach odpowiedniego kodu PKD; oraz zestawienie wyżej wskazanych faktur (w Excelu) wraz z opatrzonym podpisem oświadczeniem dotyczącym wartości przychodu osiągniętego w ramach wskazanego kodu PKD (w ujęciu procentowym) w stosunku do wartości przychodów z całości działalności gospodarczej.
  Rozbieżności w raportowanym obrocie Kategoria, w której Beneficjent informuje, iż nie otrzymał pełnej wnioskowanej kwoty umorzenia subwencji ze względu na rozbieżności we wskazanych w Oświadczeniu o Rozliczeniu danych o obrocie za rok 2019 oraz 2020, a danymi zweryfikowanymi przez PFR. Formularz zgłoszeń
W przypadku rozliczania VAT:
 • deklarację VAT-7;
 • deklarację VAT-7K;
 • ewidencję JPK_VAT.
W przypadku rozliczania innego niż VAT:
 • dokumenty potwierdzające przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
  Błędy w oświadczeniach    
Inne Kategoria No Client Kategoria, do której przypisane są Zgłoszenia Informacyjne dotyczące wypowiedzenia umowy rachunku bankowego (zarówno przez Beneficjenta, jak i Bank), w wyniku którego doszło do zerwania relacji klient-bank oraz relacja nie została odnowiona przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu Formularz zgłoszeń wraz z informacją jaki jest powód wypowiedzenia umowy rachunku bankowego, stronę inicjującą zakończenie relacji oraz datę, z którą umowa uległa rozwiązaniu.
  Negatywna weryfikacja umocowania Kategoria, w której Oświadczenie o Rozliczeniu Zgłaszającego otrzymało status STOPPED. Dotyczy sytuacji, w której PFR wysłał do Beneficjenta informację o zidentyfikowaniu okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi w związku z dostarczeniem przez Beneficjenta nieprawidłowej lub wadliwej dokumentacji potwierdzającej umocowanie bądź upoważnienie osoby, która podpisała Umowę lub złożyła Wniosek o Subwencję Finansową. Beneficjent ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Bank Decyzji. W przypadku ich niedostarczenia Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu całości Subwencji Finansowej Formularz zgłoszeń
Dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta.
  Całkowity brak dokumentów Kategoria, w której Oświadczenie o Rozliczeniu Zgłaszającego otrzymało status STOPPED. Dotyczy sytuacji, w której PFR wysłał do Beneficjenta informację o zidentyfikowaniu okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi ze względu na niedopełnienie przez Beneficjenta obowiązku dostarczenia dokumentacji potwierdzającej umocowanie bądź upoważnienie osoby, która podpisała Umowę lub złożyła Wniosek o Subwencję Finansową. Beneficjent ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Bank Decyzji. W przypadku ich niedostarczenia Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu całości Subwencji Finansowej. Formularz zgłoszeń
Dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta.
  Brak wpisu CEIDG/KRS (rolnik, przedszkole, szkoła) Kategoria, w której Oświadczenie o Rozliczeniu Zgłaszającego otrzymało status STOPPED. Dotyczy sytuacji, w której Beneficjent nie posiada wpisu do rejestru w KRS/CEIDG. Kategoria dotyczy podmiotów, które nie znajdowały się w listach przekazanych przez Bank z oznaczonymi wyjątkami, zawierającymi zidentyfikowane podmioty z grup: przedszkola, kościoły, uczelnie, rolnicy. Beneficjent ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Bank Decyzji. W przypadku ich niedostarczenia Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu całości Subwencji Finansowej. Formularz zgłoszeń
Dokumenty poświadczające umocowanie w sytuacji, gdy Umowa Subwencji Finansowej została zawarta przez osobę, która nie była umocowana do działania w imieniu beneficjenta z mocy prawa, przy czym dokumentem zastępującym wydruk z CEIDG albo odpis z KRS będzie:
 • przypadku rolników - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 • w przypadku niepublicznych szkół oraz przedszkoli - zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek;
 • w przypadku niepublicznych szkół artystycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1. Prawa oświatowego;
 • w przypadku niepublicznych uczelni - zaświadczenie z ewidencji uczelni niepublicznych;
W przypadku podmiotów kościelnych nie zachodzi obowiązek dołączenia dodatkowych dokumentów zastępujących odpis z CEIDG lub KRS.
  Odpowiedzi na wezwania PFR Kategoria, w której PFR wysłał do Beneficjenta wezwanie do złożenia wyjaśnień w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w zakresie otrzymanej Subwencji Finansowej. Formularz zgłoszeń
Pismo wyjaśniające w odniesieniu do zweryfikowanych przez PFR nieprawidłowości; Dokumenty potwierdzające stan faktyczny opisany w piśmie, o którym mowa powyżej.
  Odmowa bez podania przyczyny    
  Inne Kategoria, w której powód złożenia Zgłoszenia jest inny oraz nie da się go zakwalifikować do powyższych kategorii, a dotyczący rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez przedsiębiorcę w Oświadczeniu o Rozliczeniu, a zweryfikowanymi danymi przez PFR w rejestrach publicznych.  

Formularz zgloszenia reklamacji


Zgłoszenia Informacyjne:

Na podstawie regulaminu Beneficjent jest zobowiązany do informowania PFR o zdarzeniach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy Subwencji Finansowej. W tym celu należy przedłożyć w Banku stosowną informację w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:

 • Zamknięcie rachunku bankowego
 • Śmierć Beneficjenta
 • Upadłość przedsiębiorcy
 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 • Likwidacja przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Brak statusu Przedsiębiorcy w rozumieniu Programu (brak wpisu w CEIDG/KRS)
 • Krytyczne błędy w umowach subwencji finansowej
 • Przelew zwrotny – Błędne zwroty w ramach subwencji finansowej

 

Informacja dotycząca procesu umorzeń subwencji


Informujemy, że 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces podejmowania decyzji przez PFR w zakresie dotyczącym wysokości umorzeń subwencji wypłaconych w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Podjęcie przez PFR decyzji wymaga złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o rozliczeniu za pomocą formularza wniosku, który będzie Państwu udostępniony w bankowości internetowej.

Za pomocą bankowości elektronicznej będą Państwo mogli:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi przez PFR materiałami dotyczącymi procesu umorzeń, jak również ze zmienionym 13 kwietnia 2021 r. “Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm”.

Jednocześnie informujemy, że na stronie PFR https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/ dostępne są bezpłatne szkolenia dot. procesu umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.


Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na 31 stycznia 2020 r.

Dokumenty dotyczące umocowania


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla MŚP do 31.12.2020 r. beneficjenci subwencji są zobowiązani dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były uprawnione lub umocowane do reprezentowania Beneficjenta.

Brak wywiązania się z ww. zobowiązania skutkuje koniecznością zwrotu całości subwencji.

W zależności od formy prawnej Beneficjenta należy dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

 • Dla jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy Wniosek/Umowa o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były składane przez właściciela firmy:
  • Wyciąg z CEIDG w formie elektronicznej; wyciąg powinien być wygenerowany na datę złożenia wyciągu CEIDG do Banku;
  lub
 • Dla spółek kapitałowych i osobowych, gdy osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były zgodnie z Odpisem KRS umocowane jednoosobowo do reprezentowania Beneficjenta:
  • Odpis pełny z KRS w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy Wniosek/Umowa o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były składane przez osobę inną niż umocowana do reprezentacji na podstawie CEIDG lub KRS lub reprezentacja podmiotu wymaga współdziałania więcej niż jednej osoby (w tym w przypadku spółek cywilnych) wymagane jest dodatkowo:

 • Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( Uwaga! Data podpisania Pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia Wniosku/Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego);
  lub w przypadku braku pełnomocnictwa:
 • Oświadczenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( Uwaga! Data podpisania Oświadczenia musi być późniejsza niż data złożenia Wniosku/Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego).

Pełnomocnictwo lub oświadczenie powinno być podpisane:

 • zgodnie z reprezentacją Beneficjenta wraz z elektronicznym odpisem pełnym z KRS poświadczającym reprezentację Beneficjenta (dla spółek kapitałowych i osobowych),
  lub
 • przez właściciela wraz z elektronicznym wyciągiem z CEIDG (dla jednoosobowej działalności gospodarczej),
  lub
 • przez wszystkich wspólników wraz z wyciągami/odpisami z CEIDG/KRS dla każdego wspólnika (dla spółek cywilnych) poświadczającymi reprezentację Beneficjenta (w tym jego wspólników).

Wzór Pełnomocnictwa  oraz  wzór Oświadczenia  określa Regulamin Programu dostępny na stronie internetowej PFR https://pfrsa.pl .


Wymagane dokumenty można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości internetowej* lub w formie papierowej w placówce Banku**.

*(dotyczy dokumentów składanych wyłącznie w postaci elektronicznej CEiDG/KRS i/lub pełnomocnictw/oświadczeń podpisanych podpisem kwalifikowanym; dla jednoosobowych działalności gospodarczych, w imieniu których Wnioski/Umowy o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze składał osobiście właściciel firmy potwierdzenie umocowania odbywa się poprzez potwierdzenie wyciągu z CEiDG zamieszczonego w bankowości internetowej)

**(dotyczy dokumentów składanych papierowo, m.in. pełnomocnictw/oświadczeń potwierdzonych notarialnie)Poniżej zamieszczamy prezentację procesu składania/potwierdzania dokumentów za pośrednictwem bankowości internetowej.

Prezentacja procesu składania dokumentów

Informacja w sprawie zakończenia Programu PFR

 

31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Jednocześnie Polski Fundusz Rozwoju informuje, że:

 • do 14 sierpnia 2020 roku będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 30 września 2020 roku będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 16 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

Polski Fundusz Rozwoju deklaruje odpowiedź na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu, czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W sprawie składania zgłoszeń wyjaśniających prosimy o kontakt ze swoim Doradcą klienta.

Nadal można składać wnioski o subwencje dla dużych przedsiębiorców. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie PFR pod adresem:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi działań antykryzysowych przygotowanych przez Polski Fundusz Rozwoju: