Jednolity Plik Kontrolny JPK_WB

 

Od 1 stycznia 2018 r. Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

JPK_VAT to informacja o zakupach i sprzedaży pobierana bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa i przesyłana wyłącznie w wersji elektronicznej w odpowiednim układzie i formacie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: www.jpk.mf.gov.pl

Jednoczenie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wyciągu bankowego w strukturze JPK celem spełnienia wymogów wynikających z §193a. Ordynacji podatkowej. Osoby zainteresowane przesłaniem przedmiotowego wyciągu powinny złożyć w Banku stosowny wniosek. Wygenerowany plik przesłany zostanie na wskazany adres do korespondencji wskazany we wniosku.